بست های خالیAll vacancies

دوشنبه ۱۳۹۹/۵/۱۳ - ۱۳:۱۹

IDLG/KABUL

Background image

اعلان بست شاروالی پارون ولایت نورستان

اداره ارگانهای محلی بمنظور تحقق اهداف عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان برای اصلاح  و ایجاد اداره سالم ، تامین بهتر مدیریت شهری، استحکام شفافیت، عرضه خدمات شهری بهتر و سپردن کار به اهل آن در نظر دارد الی تدویر انتخابات شاروالی ها، بست رتبه اول شاروالی ولایت هرات را به خاطر استخدام افراد شایسته و کارفهم در پروسه رقابت آزاد طبق طرزالعمل تقرر شاروالان ولایات به رقابت بسپارد.

بناً به اطلاع واجدین . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۵/۱۳ - ۱۳:۱۱

IDLG/KABUL

Background image

اعلان بست شاروالی اسعدآباد ولایت کنر

اداره ارگانهای محلی بمنظور تحقق اهداف عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان برای اصلاح  و ایجاد اداره سالم ، تامین بهتر مدیریت شهری، استحکام شفافیت، عرضه خدمات شهری بهتر و سپردن کار به اهل . . .

OpenShow all

دوشنبه ۱۳۹۹/۵/۱۳ - ۱۳:۱۹

IDLG/KABUL

Background image

اعلان بست شاروالی پارون ولایت نورستان

اداره ارگانهای محلی بمنظور تحقق اهداف عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان برای اصلاح  و ایجاد اداره سالم ، تامین بهتر مدیریت شهری، استحکام شفافیت، عرضه خدمات شهری بهتر و سپردن کار به اهل . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۵/۱۳ - ۱۳:۱۱

IDLG/KABUL

Background image

اعلان بست شاروالی اسعدآباد ولایت کنر

اداره ارگانهای محلی بمنظور تحقق اهداف عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان برای اصلاح  و ایجاد اداره سالم ، تامین بهتر مدیریت شهری، استحکام شفافیت، عرضه خدمات شهری بهتر و سپردن کار به اهل . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۵/۱۳ - ۱۳:۵

IDLG/KABUL

Background image

اعلان بست شاروالی ولایت خوست

اداره ارگانهای محلی بمنظور تحقق اهداف عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان برای اصلاح  و ایجاد اداره سالم ، تامین بهتر مدیریت شهری، استحکام شفافیت، عرضه خدمات شهری بهتر و سپردن کار به اهل . . .