په اړه

په ۸ د وږی میاشت د کال ۱۳۸۶ د ۷۳ شمیره فرمان په اثرسیمه ایزه خپلواکه اداره رامینځ ته شوه او ټول ښاروالیګانې پرته له کابل ښاروالۍ څخه خپل فعالیتونه تر دې ادارې لاندې تنظیم کوي. د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره د ولایتی او ولسوالیو ښاروالانو تقرر، تبدل او انفکاک تر ښاروالۍ انتخابی کیدو پورې مسوولیت لري. ښاروالیو مکلف دي چې خپل رپوټ د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکه ادارې د ښاروالیو معینیت ته وړاندی کړي. 

 د ښاروالیو د معینیت دندې په لاندی ډول دي:

-          د ښاروالیو ملاتړ په ټولنیز خدمتونه او د بڼستیزو زیرساختونه

-          د ښاروالیو د پالیسي ګانې، مقررې او لایحې جوړول او تطبیق کول

-          د ښاروالیو د تفصیلی او ستراتیژیکي پلانونو د مسوده او جوړولو آسانتیاوی برابرول

-          د ښاري اقتصادي او ټولنیز پراختیا لپاره د خصوصي سکتور راجلبول او انسجام ورکول

-          د ښاروالیو د چارو په تصمیم نیولو کې د خلک برخه اخیستلو ته وده ورکول  

-          د ښاروالیو د مدیریتی سیستم ته وده ورکول

-          د ښاروالیو د کارکونکو ظرفیت لوړوالې

 

کارکونکي

.د ښاروالیو معینیت ۴۴ ملکې خدماتو کارکونکې  او د حمایوی پروګرامونو ۱۳ ملاتړیز متخصص کارکونکې لخوا مدیریت کیږي او فعالیت  کوي 

 د تقرر نوعیت نارینه کارمندان ښځینه کارمندان مجموعه
د ملکی خدماتو کارکونکی 41 3 44
د حمایوی پروګرامونو د ملاتړیز کارکونکی 10 3 13
تول 51 6 57

تشکیلاتي ساختار 

د ښاروالیو معینیت ۳ ریاستونه او 10 لاندنۍ آمریتونه لري :

د ښاري حکومتوالۍ لوي ریاست

 • د ښاري برښنايي سیستم جورونې ریاست
  • د ډیټابیس انکشاف آمریت
  • د ویب سایت کارشناس
 • د ښاروالیو د شوراګانو او د پروګرامونو همغږي آمریت
 • د حقوق او تقنین آمریت
 • د ښاري خویندو د چارو او په ښاري سازمانونو کې غړیتوب آمریت.

 د عوایدو، محاسبی او ښاروالیو اداري چارو ریاست

 • د عوایدو  او محاسبی آمریت 
 • د ښاروالیو د اداري چارو آمریت
 • د مالي مدیریت آمریت  (IFMS)
 • د ښاروالۍ د تمویل آمریت

د تخنیکی او مسلکی ریاست 

 • د ښاری خدمتونو آمریت
 • د تفصیلی پلانونو آمریت 
 • د اقتصادی پراختیایی آمریت
 • د ستراتیژیک پراختیا چوکاټ پلي کولو آمریت.