فرمانونه او حکمونه

د خپل ضرورت وړ فرمان ترلاسه کولو لپاره د خپلې خوښې ټاکنه باندې کلیک کړي او د خپل ضرورت وړ فرامین ترلاسه کړي

یادونه: د فرامینو متن د اصلی نسخو پر بنیاد دي