د ښاروالیو مشورتی بورد

د ښاروالۍ د مشورتي څانګې د اړوندو چارو د تنظيم په منظور د ښاروالیو د مشورتي څانګې د کړنلارې له مخې، په ځانګړي ډول د پلان جوړونې په برخه کې د مشورې ورکولو پیاوړتیا او جوړول، د ترويج، تعميم او په ښاري توګه د حکومتولۍ د بنسټيز کولو په منظور د ستراتيژيکو پروګرامونو پلي کول او بوديجه جوړول او د ښاروالۍ له کړنو څخه د خلکو ارزونې له پاره اغېزمن بستر جوړول دي.

د کړنلارې له احکامو سره سم د ښارواليو د څانګو کاري دوره دوه کاله ده او رهبرۍ دوره (مرستيالان او منشي) يې د يو کال له پاره دي چې د يادو ورځو له بشپړېدو وروسته د کړنلارې له احکامو سره سم دويم ځلي ټاکل کېږي.

په ۳۳ ولايتي او د ولسواليو په ۴۵ ښارواليو کې مشورتي څانګې جوړې شوې دي چې د کړنلارې په روښنايۍ کې يې تر اوسه ۲۶ ولايتي ښاروالۍ چې درېيمه دوره يې بيا تاسیس شوې ده او د ولسوالیو په ۱۴ښارواليو کې يې دوره بيا تاسیس شوې ده چې په ټوليزه توګه په ښارواليو کې ۷۸ مشورتي څانګې جوړې او فعالې شوې دي.

د ډېرو معلوماتو له پاره لاندې لېست ته ورشئ.

 

شماره

ښاروالی

د لومړۍ دورې د جوړولو نیټه

د دویمې دورې د جوړولو نیټه

د دریمې دورې د جوړولو نیټه

د آغلو شمیره د ښاغلو شمیره مجموعه

1

کندهار 1392/04/09 1395/06/01   4 42 46
2 مزارشریف 1392/02/16 1394/11/17 1397/03/02 4 32 36
3 هرات 1392/02/28 1395/02/28 1397/03/00 4 41 45
4 جلال آباد 1392/03/21 1394/12/16 1397/05/09 3 29 32
5 کندز 1393/02/31 1396/05/04   3 25 28
6 چاریکار 1392/02/12 1395/01/14 1397/05/23 4 20 24
7 مهترلام 1392/08/14 1392/01/15 1397/02/17 2 21 23
8 بازارک 1392/08/15 1395/08/18 1398/02/14 3 22 25
9 نیلی 1393/03/12 1395/11/16 1398/02/05 4 18 22
10 فیض آباد 1393/02/22 1396/12/27   4 22 26
11 ایبک 1392/09/07 1394/12/05 1397/03/05 4 13 17
12 بامیان 1393/03/14 1395/11/11 1397/12/26 6 20 26
13 پلخمری 1392/09/07 1394/12/12 1397/06/07 2 23 25
14 شبرغان 1392/09/25 1394/12/09 1397/02/25 4 17 21
15 میمنه 1392/09/23 1394/12/09 1397/03/21 4 33 37
16 فراه 1392/09/13 1395/05/20 1398/01/10 3 30 33
17 فیروزکوه 1392/09/13 1395/03/11 1397/04/14 3 16 19
18 قلعه نو 1392/09/13 1395/03/11 1397/04/13 2 22 24
19 زرنج 1392/09/10 1396/05/12   2 20 22
20 قلات   1395/08/22 1398/05/15 3 17 20
21 لشکرگاه 1392/01/09 1396/01/08 1398/04/05 4 30 34
22 اسعدآیاد 1392/08/13 1395/01/14 1397/02/11 2 20 22
23 خوست 1392/08/13 1396/01/31 1398/02/11 2 29 31
24 گردیز 1392/11/12 1395/03/16 1397/05/23 4 19 23
25 غزنی 1392/09/08 1395/07/10 1397/05/23 4 19 23
26 میدان شهر 1392/08/13 1395/01/18 1397/02/31 1 16 17
27 پل علم 1392/08/13 1395/03/06 1397/04/19 3 19 22
28 محمود راقی 1392/08/12 1395/12/22 1398/02/11 3 19 22
29 پارون   1395/09/10 1398/02/10 0 21 21
30 تالقان 1393/02/24 1396/12/14   4 20 24
31 سرپل 1392/09/06 1396/11/25   2 19 21
32 شرنه 1393/10/02 1395/02/12 1397/04/27 1 18 19
33 ترینکوت 1392/09/08 1397/02/13   1 19 20
34 حصه اول کوهستان 1395/08/10 1398/02/12   2 14 16
35 قرباغ 1395/09/30 1397/11/10   2 15 17
36 بلخ 1395/10/08 1397/11/14   3 18 21
37 سروبی 1395/12/10     2 12 14
38 جبل السراج 1396/01/19 1398/06/25   0 24 24
39 برکی برک 1396/02/04 1398/06/16   3 12 15
40 حصه دوم کوهستان 1396/02/13 1398/05/12   2 18 20
41 شکردره 1396/03/01     6 10 16
42 آقچه 1396/03/02 1398/04/03   1 12 13
43 خلم 1396/03/02 1398/04/05   2 23 25
44 سرخرود 1396/03/02 1398/04/16   1 16 17
45 پنجوایی 1396/02/24 1398/04/08   0 17 17
46 تورخم 1396/03/02 1398/04/19   0 16 16
47 کوهسان 1396/02/28     2 14 16
48 گذره 1396/03/22 1398/06/12   2 20 22
49 سپین بولدک 1396/04/27 1398/04/26   2 16 18
50 انجیل 1396/03/22 1398/06/04   6 17 23
51 تورغندی 1396/04/13     1 13 14
52 شیرخان بندر 1396/04/13     1 13 14
53 یکاولنگ 1396/06/27     2 10 12
54 اندخوی 1396/09/25     1 15 16
55 پنجاب 1396/09/21     7 7 14
56 قرغه یی 1396/09/27     7 23 30
57 دوه مندی 1396/09/27     0 17 17
58 سیدکرم 1396/12/27     0 13 13
59 میربجه کوت 1397/01/04     3 13 16
60 قرغان 1397/02/31     4 13 17
61 قیصار 1397/05/10     0 13 13
62 ورس 1397/04/26     5 11 16
63 خنجان 1397/06/08     0 16 16
64 ارگون 1397/06/24     0 13 13
65 کشم 1397/07/05     1 12 13
66 لعل و سرجنگل 1397/08/12     0 14 14
67 غوریان 1396/04/16     1 16 17
68 حضرت سلطان 1397/10/15     4 12 16
69 کامه 1397/12/02     3 18 21
70 امام صاحب 1397/12/29     3 22 25
71 خوگیانی 1398/02/30     3 15 18
72 نهرین 1398/03/04     2 15 17
73 نجراب 1398/04/04     6 15 21
74 چپرهار 1398/04/23     0 18 18
75 دوشی 1398/04/26     2 18 20
76 بگرام 1398/06/23     1 11 12
77 ارغنداب 1398/07/25     0 17 17
78 گرشک 1398/07/30     4 24 28
79 بندر حیرتان 1398/09/13     2 13 15
80 بتی کوت 1398/11/28     3 17 20
81 شولگره 1398/12/04     5 10 15
82 جاغوری 1399/06/16     3 12 15
83 بغلان مرکزی 1399/07/09     2 17 19
84 چهاردره 1399/08/04     2 14 16
85 شیرین تگاب 1399/08/12     1 14 15
86 خوست 1399/09/15     4 15 19
87 علی آباد 1399/09/17     1 14 15
88 چاه آب 1399/09/30     1 16 17