بیوگرافی معین شاروالیها

niazi

روح الله نیازی، یی از شخصیت های فعال و تحصیل یافته کشور بوده که در سال ١٣۵٧ در ولایت کندز متولد شده است. ایشان دارای مدرک لیسانس اداره و تجارت و ماسری در رشته علوم سیاسی از پوهنتون یورک انگلستان می باشد. وی با بیش از ١۸ سال سابقه کاری در ادارات دولتی و غیر دولتی نظر؛ معین مالی و اداری اداره ارگانهای محلی، ریاست عمومی منابع بشری اداره ارگانهای محی، رئیس واحد هماهنگی اسراتیژیک اداره ارگانهای محلی، معاون برنامه بین المللی سیکا (SIKA USAID) ، مسئول برنامه رهبران جوان(YLF )، مشاور ارتقای ظرفیت در اداره امور ریاست جمهوری و سایر موسسات ملی و بین المللی، توانمندی و تعهد خویش را به مردم و حکومت به اثبات رسانیده است. بنا بر لزوم دید رهبری ریاست جمهوری اسلامی افغانستان و با توجه به کارکردهای موثر روح الله نیازی در بخش انکشاف اداره و شفافیت در استخدام، به اساس پیشنهاد شماره ۸۵ مورخ ۱۳/۱/۱۳۹۹ مقام این اداره و حکم شماره ۵۳ مورخ ۱۵/۱/۱۳۹۹ مقام عالی ریاست جمهوری، به حیث معین شاروالیها ارگانهای محلی در بست مافوق رتبه تقرر حاصل نموده اند. و هم اکنون به عنوان معین شاروالیهای این اداره ایفای وظیفه می نمایند.