د عوایدو، محاسبه او اداري چارو ریاست

 

ښاغلی عصمت الله د ښاروالیو معينيت د ښاروالیو چارو محاسبې او عوايدو رييس

ښاغلی عصمت الله خالد د ښاروالیو معينيت د ښاروالیو چارو محاسبې او عوايدو رييس