د افغانستان د ښاري خوندیتوب او امنیت برنامه

د برنامه پیژندنه

some content