دښاروالیو تشکیل او بودجه

دIFMS سیسټم له لارې د څلور لوی ښارونو ښاروالیو عواید

شماره شاروالی عواید حاصل شده
1 مزار شریف 22,393,376.00
2 هرات 8,788,326.00
3 کندهار 20,144,945.00
4 جلال آباد 391,148.00
  مجموع 51,717,795.00

 

تاسو کولی شئ اړوند لینک باندې کلیک کولو سره د ښاروالۍ بودجه او تشکیل ترلاسه کړئ

 

شمیره

ولایت

ښاروالی

د۱۳۹۸ کال تشکیل او بودجه

د۱۳۹۹ کال تشکیل او بودجه

ملاحظات

1

هرات هرات دانلود فایل دانلود فایل  
2 کندهار کندهار دانلود فایل دانلود فایل  
3 بلخ مزارشریف دانلود فایل دانلود فایل  
4 ننگرهار جلال آباد دانلود فایل دانلود فایل  
5 هلمند لشکرگاه دانلود فایل دانلود فایل  
6 کندز کندز دانلود فایل دانلو فایل  
7 بغلان پلخمری دانلود فایل دانلود فایل  
8 خوست خوست دانلود فایل دانلو فایل  
9 نیمروز زرنج دانلود فایل دانلود فایل  
19 غزنی غزنی دانلود فایل دانلود فایل  
11 تخار تالقان دانلود فایل دانلود فایل  
12 فراه فراه دانلود فایل دانلود فایل  
13 لوگر پل علم دانلود فایل دانلود فایل  
14 ارزگان ترینکوت دانلود فایل دانلود فایل  
15 بدخشان فیض آباد دانلود فایل دانلود فایل  
16 بامیان بامیان دانلود فایل دانلو فایل  
17 کنرها اسعدآباد دانلود فایل دانلو فایل  
18 جوزجان شبرغان دانلود فایل دانلود فایل  
19 غور فیروزکوه دانلود فایل دانلود فایل  
20 بادغیس قلعه نو دانلود فایل دانلود فایل  
21 ذابل قلات دانلود فایل دانلود فایل  
22 لغمان مهترلام دانلود فایل دانلود فایل  
23 فاریاب میمنه دانلود فایل دانلود فایل  
24 دایکندی نیلی دانلود فایل دانلود فایل  
25 کاپیسا محمودراقی دانلود فایل دانلود فایل  
26 پروان چاریکار دانلود فایل دانلو فایل  
27 سمنگان ایبک دانلود فایل دانلود فایل  
28 سرپل سرپل دانلود فایل دانلود فایل  
29 پنچشیر بازارک دانلود فایل دانلود فایل  
30 پکتیکا شرنه دانلود فایل دانلود فایل  
31 پکتیا گردیز دانلود فایل دانلو فایل  
32 میدان وردک میدان شهر دانلود فایل دانلود فایل  
33 نورستان پارون دانلود فایل دانلود فایل  
34 پکتیکا ارگون   دانلود فایل  
35 ننگرهار بتی کوت   دانلود فایل  
36 ننگرهار چپرهار   دانلود فایل  
37 ننگرهار تورخم   دانلود فایل  
38 ننگرهار سرخرود   دانلود فایل  
39 ننگرهار کامه   دانلود فایل  
40 خوست صبری او یعقوبی   دانلود فایل  
41 خوست گربز   دانلود فایل  
42 خوست شمل دومنده   دانلود فایل  
43 خوست تنی   دانلود فایل  
44 خوست اسمعیل خیل   دانلود فایل  
45 هرات انجیل   دانلود فایل  
46 هرات اوبه   دانلود فایل  
47 هرات گلران   دانلود فایل  
48 هرات پشتون زرغون   دانلود فایل  
49 لوگر محمدآغه   دانلود فایل  
50 بامیان پنجاب   دانلود فایل  
51 دایکندی شهرستان   دانلود فایل  
52 نیمروز دلارام   دانلود فایل  
53 کندهار ارغنداب   دانلود فایل  
54 بغلان پلحصار   دانلود فایل  
55 بغلان تاله و برفک   دانلود فایل  
56 کندز چهاردره   دانلود فایل  
57 سمنگان حضرت سلطان   دانلود فایل  
58 تخار دشت قلعه   دانلود فایل  
59 فاریاب دولت آباد - فاریاب   دانلود فایل  
60 پروان بگرام   دانلود فایل  
61 پکتیا زرمت   دانلود فایل  
62 ارزگان دهراود   دانلود فایل  
63 کندز علی آباد   دانلود فایل  
64 کابل میربچه کوت   دانلود فایل  
65 بغلان خوست   دانلود فایل  
66 کاپیسا تگاب   دانلود فایل  
67 ننگرهار خوگیانی   دانلود فایل  
68 ننگرهار رودات   دانلود فایل  
69 ننگرهار اچین   دانلود فایل  
70 ننگرهار کوزکونر   دانلود فایل  
71 ننگرهار لعلپوره   دانلود فایل  
72 ننگرهار غنی خیل   دانلود فایل  
73 بغلان بغلان صنعتی   دانلود فایل  
74 بادغیس بالامرغاب   دانلود فایل  
75 کندز حضرت امام صاحب   دانلود فایل  
76 کابل قره باغ   دانلود فایل  
77 فاریاب قیصار   دانلود فایل  
78 تخار فرخار   دانلود فایل