گالری رسانه

زما ښار اپلیکیشن

اپلیکیشن شهر من

توقف وسایط در جای درست و رعایت اصول ترافیکی و انتظار در صف ها

د وسایط درول او د ترافیکی مقررات تطبیق کول

رعایت قواعد ترافیکی برای ایجاد نظم شهری

د ښاري نظم رامینځته کولو لپاره د ترافیک قواعد وڅارئ

جلوگیری از آلودگی بصری برای زیبا سازی شهر

جلوگیری از آلودگی بصری برای زیبا سازی شهر

جلوگیری از آلودگی صوتی برای ایجاد شهر آرام

جلوگیری از آلودگی صوتی برای ایجاد شهر آرام

حفاظت محیط زیست- نسخه پشتو

حفاظت محیط زیست

له آوازلرونکو غالمغال ځخه مخنیوی

له اوریدونکو غالمغال ځخه مخنیوی

له ککری هوا ځخه مخنیویی

جلوگیری از آلودگی صوتی

Pagination