ریاست تخنیکی و مسلکی

 

PIC OF SADAT

محترم سید محرم “سادات” در ماه جدی سال ۱۳۵۹هجری شمسی در ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار چشم به جهان گشود، موصوف دوره ابتداییه را در ابتداییه عزیز افغان و ثانوی و لیسه را در لیسه های عبدالهادی داوی و لیسه ننگرهار به اتمام رسانید، بعد از دوره لیسه و سپری نمودن امتحان کانکور به پوهنځی انجنیری پوهنتون ننگرهار رشته سیول کامیاب ودر سال ۱۳۸۴از پوهنځی متذکره به درجه لیسانس فارغ گردید.
USADI –IRD, EU-WSP Int.,UNFAOسید محرم سادات بعد از فراغت منحیث انجنیر سیولومشاور تخنیکی درادارات ایفای وظیفه نموده است،موصوف در سال ۱۳۹۱ منحیث مشاور تخنیکی در ریاست عمومی امور شاروالی های آنوقت تقرر یافته که از دست آورد های موصوف میتوان از طرزالعمل تخنیکی ایمنی و صحت کارگران، رهنمود دیزاین محل دفن زباله های شهر، طرح انکشاف شهرهای افغانستان نام برد، موصوف منحیث یک کدر تخنیکی در جلسات و گرد همآیی های مهم که جهت تدوین و بازنگری قوانین و پالیس های سکتور شهری منجمله طرح جدید قانون شاروالی ها،طرح جدید قانون استملاک، طرح جدید قانون تنظیم امور زمینداری، قانون شهر سازی و مسکن، قانون آب، و پالیس به سازی ساحات غیر پلانی رول عمده و کلیدی داشته است. موصوف در سال ۱۳۹۵ بعد از سپری نمودن امتحان در پروسه سی بی آر، طی حکم شماره ۳۹۲۱ موْرخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۵ منحیث رییس تخنیکی و مسلکی معینیت شاروالی های اداره مستقل ارگانهای محلی تقرر گردیده و الی اکنون در بست متذکره ایفای وظیفه مینماید