Events menu

رویداد هانمایش همه

دوشنبه ۱۳۹۸/۷/۱۵ - ۹:۱۳
Background image

اشتراک معین شاروالیها در شبکه ملی آمرین و مدیران عواید شاروالیها

پوپل: حکومت‌داری شهری، ازدیاد عواید و عرضه خدمات وظایف کلیدی شاروالی‌ها را تشکیل میدهد

عبدالباقی پوپل معین شاروالی‌های ادارۀ ارگان‌های محلی، در نشست شبکۀ ملی آمرین و مدیران عواید شاروالی‌ها، که به هدف تبادل تجارب میان مدیران عواید شاروالی‌ها و ارتقای ظرفیت آنها برگزار گردیده بود، گفت: در این برنامۀ آموزشی روی اساسی‌ترین موضوع یعنی روی پلان های انکشافی جمع آوری عواید بحث خواهد شد

معین شاروالیها


به گفتۀ وی، . . .

Plannedنمایش همه

دوشنبه ۱۳۹۸/۷/۱۵ - ۹:۱۳
Background image

اشتراک معین شاروالیها در شبکه ملی آمرین و مدیران عواید شاروالیها

پوپل: حکومت‌داری شهری، ازدیاد عواید و عرضه خدمات وظایف کلیدی شاروالی‌ها را تشکیل میدهد

عبدالباقی پوپل معین شاروالی‌های ادارۀ ارگان‌های محلی، در نشست شبکۀ ملی آمرین و مدیران عواید . . .

بسته شده نمایش همه

دوشنبه ۱۳۹۸/۷/۱۵ - ۹:۱۳

اشتراک معین شاروالیها در شبکه ملی آمرین و مدیران عواید شاروالیها

پوپل: حکومت‌داری شهری، ازدیاد عواید و عرضه خدمات وظایف کلیدی شاروالی‌ها را تشکیل میدهد

عبدالباقی پوپل معین شاروالی‌های ادارۀ ارگان‌های محلی، در نشست شبکۀ ملی آمرین و مدیران عواید . . .