افتتاح سیستم جدید حاضری الکترونیکی در شاروالی پلخمری

Waseel_Yousufzai
Sun, Oct 27 2019 9:38 AM
pul khumri municipality

۲۹ میزان ۱۳۹۸

شاروالی پلخمری به سلسله ابتکارات در خصوص مدیریت نوین، بار نخست به منظور برقراری نظم و انسجام بهتر، حاضری کارمندان این ریاست را به همکاری تخنیکی برنامه شهر فعال نمود که طی مراسم از سوی انجنیر نظام الدین حمیدی شاروال پلخمری، تیم تخنیکی دفتر برنامه شهر، شماری از کارمندان شاروالی افتتاح و به بهره برداری سپرده شد.

شاروال پلخمری در این مراسم بیان داشتند که معیاری شدن حاضری الکترونیکی گامی مهم در قسمت شفافیت و حکومتداری خوب اثر گذار خواهد بود.

این سیستم از سوی شاروالی پلخمری قرار است که در مدیریت های عمومی نواحی شش گانه شهر پلخمری نیز نصب و افتتاح خواهد شد.

شاروالی پلخمری