عواید شاروالی محمودراقی در سال مالی ۱۳۹۹ نسبت به سال مالی ۱۳۹۸، ٪۹۳ افزایش یافته است!

GDM-AF
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ - ۹:۴۴
عواید شاروالی محمودراقی در سال مالی ۱۳۹۹ نسبت به سال مالی ۱۳۹۸،( ٪۹۳) افزایش یافته است.

شاروالی محمودراقی: عواید این اداره در سال مالی 1399 نسبت به سال قبل ٪93 افزایش یافته است.
مسوولین شاروال محمودراقی از افزایش بی پیشینه ٪93 عواید این اداره خبرداده میگویندکه برمبنای پلان، عواید شهرداری محمودراقی در سال مالی 1399، (83078714) افغانی پیش بینی گردیده بود، اما مبلغ(99417292) افغانی تحصیل گردیده که این رقم ٪36 افزود را نظر به پلان در سال مالی 1399 ودر مقایسه با عواید سال قبل ٪93 افزایش را نشان می دهد.
انجنیر عزیزالرحمن افضلی الکوزی شاروال محمودراقی میگوید: (مدیریت سالم، حصول و جمع اوری مقروضیت های شاروالی ، ایجاد ونظارت جدی از چشم های عایداتی، مواصلت پول نمرات رهایشی توزیع شده برای ورثه شهدای نیروهای دفاعی وامنیتی وهمچنان همکاری مردم در جمع آوری پول صفایی) از جمله دلایل افزایش عواید شاروالی در سال مالی 1399 می باشد.
قابل ذکر است که در کل عواید شاوالی محمودراقی از دو بخش (ثابت وغیر ثابت) به دست می آید و عمده ترین چشم های عایداتی آن شامل فروش نمرات رهایشی، پول صفایی دوکاکین ومنازل رهایشی، کرایه دوکاکین، توزیع جواز وبخش های دیگر می شود که پس از جمع آوری در بخش های اعمار ساختمان های عایداتی مانند مارکیت های تجارتی، دوکاکین، هوتل، استملاک زمین وسایر بخش های خدمات شهری ضروری دیگر مطابق قانون و طرزالعمل به مصرف می رسد.

عواید شاروالی محمودراقی در سال مالی ۱۳۹۹ نسبت به سال مالی ۱۳۹۸، ٪۹۳ افزایش یافته است!