به هزینه بیشتر از ۲۵ میلیون افغانی، پروژه های پروگرام ملی میثاق شهروندی در مرکز ننگرهار تطبیق شد.

DMM
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۷/۲۹ - ۱۳:۹
به هزینه بیشتر از ۲۵ میلیون افغانی، پروژه های پروگرام ملی میثاق شهروندی در مرکز ننگرهار تطبیق شد.

به هزینه بیشتر از ۲۵ میلیون افغانی، پروژه های پروگرام ملی میثاق شهروندی در مرکز ننگرهار تطبیق شد.

به هزینه ۲۵ میلیون و ۱۳۶ هزار افغانی پروگرام ملی میثاق شهروندی به همکاری شاروالی، کار ۵۲۸۸ متر سرک، به طول ۶۴۹۸ متر جوی ها، ۹۷۲ متر دیوار استنادی، ۵۸۲ متر جالی بالای جوی ها، ۱۰۴ سلب ها و نه پلچک های شوراهای انکشافی اخلاص آباد، قلعه خیالی و قلعه ارباب مربوط بخشهای اول و دوم میرویس نیکه شهر جلال آباد تکمیل و به بهره برداری سپرده شد.

jalaabadjalaabad