فعالیت ها و دستاوردهای عمده شاروالی ولسوالی آقچه از اول ماه حمل الی ۲۰ سرطان سال ۱۳۹۹

Waseel_Yousufzai
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۵/۷ - ۱۴:۳۸
فعالیت ها و دستاوردهای عمده شاروالی ولسوالی آقچه از اول ماه حمل الی ۲۰ سرطان سال ۱۳۹۹

ریاست شاروالی آقچه با درک نیازمندی های مبرم شهروندان و بعد از اولویت بندی درهماهنگی با بورد مشورتی شاروالی به تعداد (۵) پروژه عام المنفعه (بهسازی جاده عمومی شهر با هزینه ۴۵۹۰۰۰ افغانی از بودجه انکشافی شاروالی، حوض آب بازی با هزینه ۲۶۰۴۵۸۰ افغانی از بودجه انکشافی شاروالی، اعمار مرکز خدمات مراجعین با هزینه ۴۲۱۶۱۱۷ افغانی با تمویل دفتر محترم لوگوUNDP-LoGo ، اعمار دوکاکین در قسمت شرقی هوتل شاروالی آقچه با هزینه ۷۳۴۳۷۴۷ افغانی از بودجه انکشافی شاروالی و اعمار یکباب هوتل عروسی با هزینه ۳۱۸۰۸۴۲۰ افغانی از بودجه انکشافی شاروالی را در شهر آقچه از شروع ماه حمل الی ۲۰ سرطان سال ۱۳۹۹ تطبیق نموده  است.

aqchaaqchaaqcha

متن خبر بربنیاد خبر واصله از سوی شاروالی آقچه می باشد.