دستاوردها و فعالیت‌های عمدۀ شاروالی محمودراقی از ماه حمل سال ۱۳۹۹ الی اکنون

Waseel_Yousufzai
یکشنبه ۱۳۹۹/۴/۲۹ - ۱۰:۲۷
شاروالی محمودراقی

هرچند شیوع ویروس واگیرکووید 19 همزمان با آغا سال 1399 در بسیاری از کشور های جهان بشمول افغانستان بالای تمامی فعالیت های زنده گی انسان ها سایه افنگده وفرصت های کاری وعرضه خدمات حکومتی را در بخش های مختلف بطی ساخته است، اما با آن هم دولت جمهوری اسلامی افغانستان علاوه برطرح وعملی سازی برنامه های مشخص در قسمت جلوگیری از شیوع بیشتر آن وعدم مصاب شهروندان به این ویروس، یک سلسه اقدامات لازم وضروری را روی دست گرفته وعملی نموده که شاروالی محمودراقی نیز به عنوان یک نهاد کوچک دولتی تلاش نموده است تا درمحدوده صلاحیت ومسوولیت علاوه برپیشبرد امورات محوله در این راستا نیز گام های عملی برداردکه عمده ترین فعالیت های این اداره طی این مدت زمان( ماه حمل الی سرطان 1399) در سه مورد: جلوگیری از شیوه ویروس کووید19، توزیع نان خشک برای مستحقین در سطح نواحی سه گانه، و پیشرفت کار پروژه های میشود که اینک به شرح هر یک آن می پردازیم.

محمودراقی

جلوگیری از شیوه ویروس کووید 19 شاروالی محمودراقی همزمان با شیوع ویروس کرونا در ولایت کاپیسا در گام نخست برای جلوگیری از مصاب شهروندان وشیوع بیشتر این ویروس به یک سلسله فعالیت ها دست زده که هر یک راه در ذیل ارایه می نماییم:

 آگاهی دهی در این خصوص بانشر پیام های کوتاه وقایوی تصویر در تلویزیون محلی، کلپ های صوتی در رادیو های محلی، نصب بلبورد های آگاهی دهی در نقاط مزدحم شهر، آگاهی دهی توسط ملا امامان مساجد، وموتر خدمات سیار مراجعین در سطح کاپیسا بخصوص نواحی سه گانه شهرداری محمود راقی صورت گرفته است.

ضد عفونی سازی( دواپاشی ) در همکاری نزدیک با ریاست صحت عامه و آمریت اطفایه این ولایت به شکل دوامدار وبه اساس تقسم اوقات منظم تمامی شهرهای مزدحم نواحی سه گانه شهرداری محمود راقی ضدعفوی گردیده است.

محمودراقی

جلوگیری از احتکار با ایجاد کمیته جلوگیری از احتکار نرح مواد ارتزاقی در بازر ها کنترول گردیده ومتخلفین مجازات قانونی گردیند.

توزیع بسته های کمکی مواد ضد عفوی برای نیازمندان توسط وکلای گذر در نواحی سه گانه شاروالی محمودراقی برای افراد بی بضاعت در هر گذر (20) فامیل که جمعاً (60) فامیل می شود، مواد ضد عفونی توزیع گردید.

مسدود سازی بازا های عنعنوی بازار های عنعنوی( ده بابا علی، جمال آغه، بازار نجراب وبازار تگاب ) که در روز های مشخص هزاران تن از باشنده گان این ولایت در مکان های مشخص جمع می شدند، علاوه بر موارد فوق تمامی سلمانی ها، حمام ها، هوتل ها وبعض از اصناف دیگرطبق رهنمود وزارت صحت عامه به همکاری ریاست صحت عامه این ولایت از سوی شاروالی محمودراقی مسدود گردید.

محمودراقی

توزیع نان خشک برای مستحقین در سطح نواحی سه گانه شاروالی محمودراقی به اساس میکانیزم طرح شده از سوی دولت جمهوری اسلامی افغانستان و واگذاری مسوولیت توزیع نان خشک برای مسحقین درمرکز و ولایات به شاروالی ها، شاروالی محمودراقی با ایجادکمیته مشترک نیازمندان و مستحقین را مطابق میکانیزم تعین شده مشخص ودر مدت 18 روز که زمان مشخص آن ( 20/2/1399الی 6/3/1399 ) می باشد، به تعداد (931450) قرص نان خشک را برای (6500) فامیل مستحق ( روزانه برای هر فامیل (10) قرص نان خشک) توزیع نمود.

محمودراقی

ادامه و پیشرفت کار پروژه های شهرداری محمودراقی خوشبختانه کارهیچ یکی پروژه های شهرداری محمودراقی در زمان شیوع ویروس کرونا متوقف نگردیده، بلکه به گونه نورمال  به پیش رفته است، پیشرفت 30 فیصدی کار مارکیت تجارتی شاروالی محمودراقی، خط اندازی شهرک دشت شریزار وتوزیع 94 نمره زمین برای فامیل شهدا، سنگ فرش سرک های شهرک صیاد و تکمیل کار طبقه اول ودوم دوکاکین شاروالی محمودراقی ازجمله عمده ترین فعالیت های شاروالی محمودراقی از آغاز ماه حمل الی 20 سرطان 1399 می باشد.

محمودراقی

متن خبر بربنیاد خبر واصله از طرف شاروالی محمودراقی