گالری رسانه

Training for Municipalities Urban Governance officers

د ښاروالۍ ښاري حکومتوالی کارمندانو لپاره روزنه

برنامه آموزشی برای مسئولین حکومتداری شهری شاروالی ها