پلان ها

معینیت شاروالیهای اداره ارگانهای محلی دارای پلان استراتیژیک پنج ساله ( 1395-1399) که درعقرب سال 1395 ترتیب شده است و همچنان اولین پلان ارتقای ظرفیت ریاست عمومی حکومتداری شهری سه ساله که در ماه ثور سال  1398 ترتیب شده و قابل تطبیق می باشد جهت دریافت آن به لینک آتی مراجعه نمائید.

پلان استراتیژیک معینیت شاروالیها

پلان ارتقای ظرفیت ریاست عمومی حکومتداری شهری