وظایف کلیدی

 • ثبت، تحلیل، توحید و ارائه اطلاعات و ارقام و تجارب مثبت شاروالیها در زمینه تولید و ازدیاد عواید، خدمت رسانی، پلانگذاری و مدیریت شهری و حکومتداری خوب
 • طرح و ترتیب پالیسی ها، قوانین، مقررات، طرزالعمل ها و رهنمود ها برای تنظیم امور شاروالیها
 • طرح و ترتیب میکانیزم ها برای امور مدیریتی در شاروالیها
 • دیزاین، معرفی و تطبیق بسته های آموزشی در پیوند به وظایف مختلف شاروالیها جهت حصول اطمینان از اجرای موثر و مثمر وظایف
 • طرح و رهبری اصلاحات ساختاری و وظیفوی بشمول ساده سازی پروسه های کاری و الکترونیکی سازی در شاروالیها در مشوره با نهاد های ذیدخل و شاروالیها
 • طرح و تطبیق برنامه های حمایوی جهت ارتقا، تقویت یا تکمیل ظرفیت شاروالیها در عرصه های مختلف و جلب و جذب مساعدت های مالی و تخنیکی داخلی و خارجی
 • همکاری تخنیکی با شاروالیها در زمینه چگونگی ترتیب و تطبیق پلان های شهری )پلان های تفصیلی و اصلاحی و استراتیژیک( و پلان های افزایش عواید، خدمت رسانی و حکومتداری خوب از طریق مرور پلانها، ارائه مشوره و رهنمود و برگزاری برنامه های آموزش مسلکی
 • حمایت از منافع شاروالیها و دادخواهی برای رسیدگی موثر حکومت مرکزی به مشکلات شهر ها
 • ایجاد و تقویت مجمع های مسلکی و شبکه های شاروالیها جهت ترویج و تقویت تبادل دانش و تجارب و همکاری بین شاروالیها
 • تامین هماهنگی بین شاروالیها و ادارات مرکزی ذیدخل در مسایل شهری از قبیل وزارت شهرسازی و مسکن، اداره مستقل اراضی و شاروالی کابل
 • تسهیل روند استخدام شاروالان و اشخص در بست های کلیدی بر اساس طرح های عملی و موثر
 • تسهیل روند ایجاد توأمیت ها و خواهرشهری بین شاروالیهای افغانستان و شاروالی های سایر کشور ها
 • نظارت از اجراات شاروالی های ولایتی و ولسوالی و ارزیابی سالانه کارکرد شاروالی ها
 • نمایندگی از شاروالیها در حکومت مرکزی، جامعه بین المللی، رسانه ها و تجمعات نهاد های جامعه مدنی و سکتور خصوصی