مشاوریت تحلیل و ارزیابی

 

فیضی

احمد سعید "فیضی" مشاور تحلیل و ارزیابی معینیت شاروالی های اداره ارگانهای محلی، شخص تحصیل کرده و روشنفکر، تحصیلات خود را در انستیتوت تخنیک ثانوی و پولی تخنیک کابل در رشته مهندسی به پایان رسانید. نظر به علاقه مندی زیادی که در تکنالوژی معلوماتی داشت کمپیوتر ساینس را به شمول برنامه نویسی ، مهندسی ، مالی ، نرم افزارها ، سخت افزار و شبکه سازی تکمیل نمود.

فیضی در سال 1367 منحیث انجینر در وزارت فواید عامه آغاز به کار کرد و متعاقبا در اداره امور ریاست جمهوری به عنوان معاون آمریت روابط بین الملل انجام وظیفه نمود. موصوف برعلاوه از وظایف دولتی به مدت 10 سال از 1376 الی 1384 در بست های مختلف انجینری، مدیریت برنامه ها، مدیریت نظارت و ارزیابی، رئیس دفتر در سازمان های غیر دولتی ملی و بین المللی وظایف محوله را به وجه احسن اجرا کرده است. از سال 1384 الی 1389 موصوف رئیس شرکت ساختمانی بوده و ده ها پروژه را در ولایت های مختلف افغانستان تطبیق نموده است.

فیضی از سال 1389 منحیث مشاور تشکیلات شاروالی ها با اداره مستقل ارگانهای محلی  پیوست. موصوف در طول سال های کار با اداره ارگانهای محلی نقش مهمی در ارتقاء ریاست امور شاروالی ها  به ریاست عمومی امور شاروالی ها و بعدا  به معینیت شاروالی ها نقش عمده را ایفا کرده است.

فیضی همچنین در طرح و دیزاین برنامه ملی میثاق شهروندی فعالانه اشتراک نموده و نقش بسزایی را ایفا کرده است.