مشاوریت تحلیل و ارزیابی

 

حق مل

نور الله "حقمل"  در سال ۱۳۶۳ در ولایت پکتیکا ولسوالي یوسف خیل چشم به جهان گشود. تحصیلات ابتدایی خویش را در مکتب متوسطه یوسف خیل انجام داده و در سال ۱۳۸۴ از لیسه خوشحال خان کابل فارغ گردید. تحصیلات عالي خویش را در پوهنتون B.H.U کشور هندوستان در بخش اقتصاد به اتمام رسانده و ضمنا در جوار دروس رسمي خویش دیپلومه دوساله DIT را در بخش تکنالوژي معلوماتي نیز کسب کرده.

بعد از فراغت از پوهنتون در سال ۱۳۹۰ در چوکات وزارت معارف با معینیت تخنیکي و مسلکي در بخش ترجمه و تدوین کتب درسي کار را اغاز نمود.

در سال ۱۳۹۳ از طریق رقابت آزاد در چوکات وزارت معارف در بخش ارتقاء کیفیت معارف یا (EQUIP) در واحد  Learning assessment unit که واحد تحقیقي بود به صفت مدیر ارزیابي تقرر یافت و تا سال ۱۳۹۷ انجام وظیفه داد.

در سال ۱۳۹۸ از طریق رقابت آزاد به عنوان Senior academic supervision and  Learning assessment officer یا آمر ارشد نظارت تعلیمي در چوکات وزارت معارف در برنامه بانک جهاني بنام EQRA تقرر حاصل نمود.

در سال ۱۳۹۹ به اساس پیشنهاد رئیس عمومي اداره مستقل ارگانهای محلي و به حکم جلالتماب رییس جمهور اسلامی افغانستان به صفت مشاور تحلیل و ارزیابي در معینیت شاروالي ها تقرر حاصل نمود.

حقمل در طول تجربه کاري خویش با ادارات دولتي و غیر دولتي دستاورد های متعدد دارد که از جمله تالیف و ترجمه ۱۷ عنوان کتب درسي در بخش اداري و حسابداري، و همچنان تالیف دو عنوان کتاب بنام های اقتصاد پولي یا Monitory economics و تجارت بین المللي یا International trade که در آینده نزدیک نشر و در دسترس اهل علم قرار خواهد گرفت.