ماموریت و دیدگاه

معرفی معینیت شاروالیها:

طبق صراحت ماده 141 قانون اساسی، اداره امور شهر ها ماموریت شاروالیهاست و این ماموریت مستلزم تامین نیازمندی های عمومی ساکنان شهرها در گستره حکومتداری خوب می باشد.

در افغانستان برعلاوه شاروالی کابل که مستقل است به تعداد ۲۰۴ شاروالی  وجود دارد که تحت اثر اداره ارگان های محلی فعالیت می نمایند و کار های شان از طرف معینیت شاروالی ها حمایت، تقویت، هماهنگی، نظارت و تنظیم می گردد. شاروالی های ولایتی و ولسوالی با توجه به موارد آتی دارای جایگاه ویژه در ساختار حکومتداری محلی استند:

  • شاروالیها چهره محلی حکومت مرکزی در کارزار خدمت رسانی به مردم در شهرها بوده و به مردم نزدیک استند. این نقش بر بهبود روابط دولت و جامعه به علاوه افزایش اعتماد عامه نسبت حکومت از رهگذر مشارکت و شراکت ها و عرضه خدمات بهتر، تاثیر گذار است.
  • شاروالیها بستر خوب تحقق اهداف ملی در سطح محلات و شهرها بوده و سهم ارزنده ای را در روند انکشاف ملی از طریق انکشاف اقتصادی محلی ایفا می کنند.
  • تخمیناً یک ثلث جمعیت افغانستان در شهر ها زندگی می کند 1 و علاقه به زندگی شهری به دلیل ناامنی و خدمات ضعیف در روستا ها به شکل فزاینده روستانشینان را به شهر ها می کشاند. از جانب دیگر، بازگشت کنندگان اکثراً زندگی در شهر ها را ترجیح می دهند. این وضعیت در واقع مستلزم افزایش و گستردگی خدمات عامه شهری می باشد.
  • شاروالیها یگانه واحد های اداره محلی بوده که مکلف به تولید و جمع آوری عواید داخلی جهت تمویل برنامه های عملیاتی و انکشافی خود در روشنایی قوانین و مقررات استند. ازدیاد عواید یک امر ضروری در زمینه تحول مثبت شهر ها و پایداری انکشاف و خدمات عامه تلقی می گردد.
  • شهر ها بستر مناسب برای سرمایه گذاری ها بوده و از طریق رهبری موثر پروسه انکشاف می توانند باعث تقویت امید به زندگی و تحکیم صلح و ثبات و امنیت شوند.

جای مسرت است که حکومت وحدت ملی افغانستان حکومتداری و انکشاف شهری را به عنوان یکی از عوامل کلیدی در آجندای اصلاحات خود- تحقق اتکا به خود قلمداد نموده است تا باشد شهر ها محرکین انکشاف اقتصادی شوند و حکومتداری مبتنی بر مشارکت شهروندان جهت بازسازی اعتماد بین شهروندان و دولت تقویت گردد.

برمبنای هدف آجندای فوق در خصوص شهرها، بمنظور حصول اطمینان از تحول مثبت و اصلاحات لازم در شاروالیها، ریاست عمومی امور شاروالیها- اداره ارگانهای محلی طبق شماره 2233 مورخ1394/11/14 مقام عالی ریاست جمهوری به معینیت شاروالیها ارتقا داده شد. معینیت شاروالیها جز اداره مرکزی حکومت است و ماموریت آن حمایت، تقویت، هماهنگی، تنظیم و نظارت از امور شاروالیهای افغانستان به استثنای شاروالی کابل می باشد.

ماموریت:

معینیت شاروالیها به منظور حمایت، تقویت، هماهنگی، تنظیم و نظارت از امور شاروالیهای افغانستان، جهت تامین حکومتداری خوب شهری، افزایش عواید و بهبود خدمات عامه در شاروالیها ایجاد گردیده است.

دیدگاه:

شاروالیهای آراسته با ارزش ها و اصول حکومتداری خوب، نتیجه گرا، پویا، متکی به خود، بهتری جو و شهروند محور در خدمت رسانی و دوستدار تکنالوژی معلوماتی جهت نیل به شهرهای مرفه، زیست پذیر، همه شمول، مصئون، انعطاف پذیر، پایدار و مساعد برای رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی