عواید و بودجه شاروالیها

شما میتوایند با کلیک نمودن روی لینک مربوطه، بودجه و تشکیل شاروالی را دریافت نماید

 

شماره

ولایت

شاروالی

بودجه و تشکیل سال 1398

بودجه و تشکیل سال 1399

ملاحظات

1

هرات هرات دانلود فایل دانلود فایل  
2 کندهار کندهار دانلود فایل دانلود فایل  
3 بلخ مزارشریف دانلود فایل دانلود فایل  
4 ننگرهار جلال آباد دانلود فایل دانلود فایل  
5 هلمند لشکرگاه دانلود فایل دانلود فایل  
6 کندز کندز دانلود فایل دانلو فایل  
7 بغلان پلخمری دانلود فایل دانلود فایل  
8 خوست خوست دانلود فایل دانلو فایل  
9 نیمروز زرنج دانلود فایل دانلود فایل  
19 غزنی غزنی دانلود فایل دانلود فایل  
11 تخار تالقان دانلود فایل دانلود فایل  
12 فراه فراه دانلود فایل دانلود فایل  
13 لوگر پل علم دانلود فایل دانلود فایل  
14 ارزگان ترینکوت دانلود فایل دانلود فایل  
15 بدخشان فیض آباد دانلود فایل دانلود فایل  
16 بامیان بامیان دانلود فایل دانلو فایل  
17 کنرها اسعدآباد دانلود فایل دانلو فایل  
18 جوزجان شبرغان دانلود فایل دانلود فایل  
19 غور فیروزکوه دانلود فایل دانلود فایل  
20 بادغیس قلعه نو دانلود فایل دانلود فایل  
21 ذابل قلات دانلود فایل دانلود فایل  
22 لغمان مهترلام دانلود فایل دانلود فایل  
23 فاریاب میمنه دانلود فایل دانلود فایل  
24 دایکندی نیلی دانلود فایل دانلود فایل  
25 کاپیسا محمودراقی دانلود فایل دانلود فایل  
26 پروان چاریکار دانلود فایل دانلو فایل  
27 سمنگان ایبک دانلود فایل دانلود فایل  
28 سرپل سرپل دانلود فایل دانلود فایل  
29 پنچشیر بازارک دانلود فایل دانلود فایل  
30 پکتیکا شرنه دانلود فایل دانلود فایل  
31 پکتیا گردیز دانلود فایل دانلو فایل  
32 میدان وردک میدان شهر دانلود فایل دانلود فایل  
33 نورستان پارون دانلود فایل دانلود فایل  
34 پکتیکا ارگون   دانلود فایل  
35 ننگرهار بتی کوت   دانلود فایل  
36 ننگرهار چپرهار   دانلود فایل  
37 ننگرهار تورخم   دانلود فایل  
38 ننگرهار سرخرود   دانلود فایل  
39 ننگرهار کامه   دانلود فایل  
40 خوست صبری او یعقوبی   دانلود فایل  
41 خوست گربز   دانلود فایل  
42 خوست شمل دومنده   دانلود فایل  
43 خوست تنی   دانلود فایل  
44 خوست اسمعیل خیل   دانلود فایل  
45 هرات انجیل   دانلود فایل  
46 هرات اوبه   دانلود فایل  
47 هرات گلران   دانلود فایل  
48 هرات پشتون زرغون   دانلود فایل  
49 لوگر محمدآغه   دانلود فایل  
50 بامیان پنجاب   دانلود فایل  
51 دایکندی شهرستان   دانلود فایل  
52 نیمروز دلارام   دانلود فایل  
53 کندهار ارغنداب   دانلود فایل  
54 بغلان پلحصار   دانلود فایل  
55 بغلان تاله و برفک   دانلود فایل  
56 کندز چهاردره   دانلود فایل  
57 سمنگان حضرت سلطان   دانلود فایل  
58 تخار دشت قلعه   دانلود فایل  
59 فاریاب دولت آباد - فاریاب   دانلود فایل  
60