عضویت شاروالان در سازمان های بین المللی

برای دریافت معلومات در خصوص عضویت در سازمان های بین المللی به لینک آتی مراجعه نماید

 

شماره

ولایت

شاروالی

عضویت سازمان های بین المللی

تاریخ عضویت

اسناد ارتباطی

1

لوگر

پل علم

 پارلمان جهانی شاروالان 1-11-2019 دریافت اسناد