شاروالیهای درجه دوم

شاروالی های ذیل درجه دوم می باشد.

1: لشکرگاه.

2: کندز.

3: پلخمری.

4: زرنج.

5: غزنی.

6: خوست.

7: تالقان.

8: فراه.