شاروالیهای درجه اول

شاروالی های ذیل درجه اول می باشد.

1: کابل.

2: مزار شریف.

3: هرات.

4: جلال آباد.

5: کندهار.