سیستم های معلوماتی

معینیت شاروالیهای اداره اگانهای محلی دارای سیستم های معلوماتی می باشد که با فشار به لینک مربوطه به سیستم وارد می شود: 

جهت ورود به صفحه مرتبط به روی آن کلیک نمائید