سایر قرار دادها

 

نمبر

آی دی قرارداد

نهاد تدارکاتی

عنوان پروژه

نوعیت تدارکات

تفصیل قرارداد

قیمت قرارداد

نام قراردادکننده

تاریخ قرارداد

تاریخ ختم قرارداد

دانلود فایل

1

AF-EZ-K-CCNP-IDLG-144262-GO-RFB

معینیت شاروالیها/اداره مستقل ارگانهای محلی

Procurement of: Engineering Equipment

National Competitive Bidding (NCB)

Providing and delivering of Engineering Equipment

7,192,880-افغانی

Smart Group Technical Services

13-July-2020

8-September-2020

دانلود فایل
2 IDLG/ARTF/CCNPP/IOC.2 – 2020 معینیت شاروالیها/اداره مستقل ارگانهای محلی

Procurement of: Stationery 

خریداری

Providing and delivering of Stationery

2,197,750 افغانی

M/S Tasal Khan Trading Company

9-June-2020 23-July-2020

 

دانلود فایل
3

AF-EZ-K_CCNP-IDLG-144264-GO-RFQ

معینیت شاروالیها/اداره مستقل ارگانهای محلی Procurement of:  Office Equipment                   خریداری

Providing and delivering of Security Equipment

 924,560 افغانی

M/S Rixon Logistic Services Company

15-Mar-2020

28-Apr-2020

دانلود فایل
4

AF-EZ-K_CCNP-IDLG-144267-GO-RFQ

معینیت شاروالیها/اداره مستقل ارگانهای محلی

Procurement of: Security Equipment

خریداری

Providing and delivering of Security Equipment

156,160 افغانی

M/S Mansoor Haroon Logistic Services

31-May-2020

15-July-2020

دانلود فایل  
5 IDLG/ARTF/CCNPP/IOC.1-2020 معینیت شاروالیها/اداره مستقل ارگانهای محلی

Procurement of: Office Supply

خریداری

Providing and delivering of Office Supply

1,832,400 افغانی

M/S Auric Logistic Services Company 

30-May-2020

14-July-2020

دانلود فایل
6 AF-EZ-K_CCNP-IDLG-144041-GO-RFQ معینیت شاروالیها/اداره مستقل ارگانهای محلی

Procurement of Attendance Machine

خریداری Providing and delivering of Attendance Machine 277,745 -افغانی

M/S Alpha Link Networking Services

29-Jan-2020 10-march-2020 دانلود فایل
7 AF-EZ-K_CCNP-IDLG-144037-GO-RFQ معینیت شاروالیها/اداره مستقل ارگانهای محلی

Procurement of Furniture

خریداری Providing and delivering of Furniture 1,267,800 افغانی

M/S Rabi Samim Ltd

06-Feb-2020 10-march-2020 دانلود فایل
8

AF-EZ-K_CCNP-IDLG-144000-GO-RFQ

معینیت شاروالیها/اداره مستقل ارگانهای محلی

Procurement of IT Equipment

تجهیزات تکنالوژی و معلوماتی Providing and delivering of IT Equipment. 3,736,000-افغانی

M/S Nasrat Shirzai information Technology Co

13-01-2020 26-02-2020 دانلود فایل
9

AF-EZ-K_CCNP-IDLG-135596-CS-CDS

معینیت شاروالیها/اداره مستقل ارگانهای محلی Hiring of Senior Policy & Planning Advisor Consultancy Services Hiring of Senior Policy & Planning Advisor

59,976.00-USD

4,678,128.00-افغانی

Sayed Zabihullah Sawayz 2019-11-14 2020-11-12 دانلود فایل
10

IDLG/DMM/ARTF/

CCNPP/RFB-NCB-G3-2019

معینیت شاروالیها/اداره مستقل ارگانهای محلی Procurement of Internet Services for PIU and PMUs خدمات انترنیت

Procurement of internet services for PIU and PMUs

4,530,000.00-افغانی Afghan Syber ISP.ICT Company 20-Jul-2019 19-Jul-2020 دانلود فایل
11

IDLG/DMM/ARFT/

CCNPP/NCB/CONT-2019

معینیت شاروالیها/اداره مستقل ارگانهای محلی Procurement and supply of Generators for PIU and PMUs Generators for PIU and PMUs Procurement of Generators for PIU and PMUs 4,495,229 -افغانی Jubaili Bros Co Ltd 27-Feb-2019 09-April-2019 دانلود فایل
12

IDLG/DMM/ARFT/

CCNPP/NCB/CONT-2019

معینیت شاروالیها/اداره مستقل ارگانهای محلی Procurement of Furniture for PIU and PMUs Goods for supply of Furniture

Procurement of goods for supply of Furniture for PIU and PMUs

3,281,000-افغانی Crystal Furniture 12-Feb-2019 24-March-2019 دانلود فایل
13

IDLG/DMM/ARFT/

CCNPP/NCB/CONT-2020

معینیت شاروالیها/اداره مستقل ارگانهای محلی Procurement of Printing and Communication Materials Goods for supply of Printing and Communication Materials

Procurement of goods for supply of Printing and Communication Materials for PIU and PMUs

3,143,765 -افغانی Sareh Graphic 23-Feb-2019 21-Mar-2019 دانلود فایل
14

IDLG/DMM/ARFT/

CCAP/NCB/CONT-2017

معینیت شاروالیها/اداره مستقل ارگانهای محلی Procurement of goods and supply of Technical Engineering Equipment Goods for supply of Technical Engineering

Procurement of goods for supply of Technical Engineering Equipment

7,193,000-افغانی Smart Group Technical Services 13 Nov-2018 10-Dec-2019 دانلود فایل
15

IDLG/DMM/ARFT/

CCNPP/ICB/CONT-2014

معینیت شاروالیها/اداره مستقل ارگانهای محلی Procurement of IT Equipment for PIU and PMUS  تجهیزات تکنالوژی و معلوماتی Procurement of IT Equipment for PIU and PMUs 21,082,500- افغانی Smart Group Technical Services 23-Feb-2019 19-Apr-2019 دانلود فایل
16

قرارداد فی ماین شاروالی بامیان و شرکت خدماتی گرافیک دیزاین بی جوره

شاروالی بامیان ایجاد ویب سایت برای شاروالی بامیان ایجاد ویب سایت ایجاد ویب سایت برای شاروالی بامیان از پول حمایوی برنامه 197600 افغانی شرکت خدماتی گرافیک دیزاین بی جوره

24/02/1399

24/03/1399

دانلود فایل
17

قرارداد فی ماین شاروالی بامیان و شرکت خدماتی لوژستیکی تمدن بابا

شاروالی بامیان

جمع آوری، انتقال، دفغ ذباله های جامد، تخلیه و پاک کاری جویچه ها، بستری دریا و جاروب سرکهای پخته نواحی دوم و سوم شهری شاروالی بامیان

ارایه خدمات 

 

 

جمع آوری، انتقال، دفغ ذباله های جامد، تخلیه و پاک کاری جویچه ها، بستری دریا و جاروب سرکهای پخته نواحی دوم و سوم شهری شاروالی بامیان

 

1166670 افغانی  

شرکت خدماتی لوژستیکی تمدن بابا

01/05/1399

30/09/1399

دانلود فایل
18

قرارداد فی مابین شاروالی بامیان و شرکت ساختمانی ممتاز عصر

شاروالی بامیان

اعمار شبکه آبرسانی مسلخ

اعمار شبکه آبرسانی

اعمار شبکه آبرسانی مسلخ با شرکت ساختمانی ممتاز عصر

  شرکت ساختمانی ممتاز عصر

23/02/1399

23/05/1399

دانلود فایل