ریاست عواید، محاسبه و امور اداری

عصمت الله رئیس عواید، محاسبه امور اداری شاروالیهای معینیت شاروالیها

عصمت الله خالد رئیس عواید، محاسبه امور اداری شاروالیهای معینیت شاروالیها