ریاست عواید، محاسبه و امور اداری

توخی

محمدامین « توخی » فرزند محمدحفیظ بتاریخ ۶ جدی سال ۱۳۶۱ دریک خانواده متدین در شهرتالقان ولایت تخار دیده به جهان گشود.تعلیمات ابتدائی را نزد امام مسجدمحل فراگرفته و دوره ابتدائی را درمکتب سید عبدالرحمن شهید ودوره نهائی را درلیسه ابوعثمان تالقانی فراگرفته است. درسال ۱۳۷۹ ازمکتب فارغ گردیده و درسال ۱۳۸۰ ازطریق امتحان کانکور درپوهنحی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون بلخ کامیاب ودرسال ۱۳۸۴ ازرشته اداری ودیپلوماسی پوهنحی حقوق پوهنتون بلخ فارغ التحصیل گردید. همچنان به شکل غیرحضوری ماستری خویش را از رشته MBA با دوتخصص دربخش اداره عامه وتجارت بین المللی بدست آورده و ماستری دوم خویش را در رشته روابط بین الملل از پوهنتون کاردان اخذ نموده است. نامبرده بعدازفراغت ازپوهنتون درسال ۱۳۸۵ ازطریق رقابت آزاد دربست(۴) به صفت مدیراداری ومالی ریاست مخابرات وتکنالوژی معلوماتی ولایت تخار تقررحاصل نمود، علاوه برآن به صفت استاد قراردادی ازسال ۱۳۸۵ الی سال ۱۳۸۸ باپوهنحی شرعیات پوهنتون تخار همکاری داشت . درسال ۱۳۸۸ به صفت کارشناس پلانگذاری ستراتیژیک ولایتی ازطریق برنامه ASGP/UNDP کاررا با اداره مستقل ارگانهای محلی درولایات تخار , بلخ وبامیان درقسمت تهیه پلان های استراتژیک ولایتی این ولایات آغاز نمود. درسال ۱۳۹۰ ازطریق رقابت آزاد به صفت معاون ولایت کنرها ازاثرحکم مقام عالی ریاست جمهوری مقررشد ودرسال ۱۳۹۲ نظربه لزوم دید اداره مستقل ارگانهای محلی وحکم مقام ریاست جمهوری به صفت معاون ولایت غور تبدیل شد درسال ۱۳۹۴ به صفت معاون ولایت هرات تبدیل گردید اما بنابربعضی ملحوضات محیطی به آنجا معرفی نشد ودوباره به ولایت غور معرفی شد سرانجام بتاریخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۵ در برنامه CBR ازطریق رقابت آزاد به صفت رئیس عواید , محاسبه واموراداری شاروالیهای  اداره مستقل ارگانهای محلی ازاثرحکم مقام عالی ریاست جمهوری مقررگردید وبرحال انجام وظیفه مینماید . نامبرده بازبان های دری , پشتو تسلط کامل دارد وبه زبان انگلسی ومهارت های کمپیوتر بلدیت دارد وازتجارب کافی دربخش های حکومتداری محلی , اداره ومدیریت برخوردار است . همچنان درد ه هابرنامه های آموزشی در داخل وخارج کشور اشتراک داشته ودهاتقدیرنامه وتحسین نامه ازفعالیت های کاری اش بدست آورده وثبت سوانح کاری اش شده است.