ریاست تخنیکی و مسلکی

 

زندگینامه رئیس 

mahram sadat

محترم سید محرم “سادات” در ماه جدی سال ۱۳۵۹هجری شمسیدر ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار چشم به جهان گشود، موصوف دوره ابتداییه را در ابتداییه عزیز افغان و ثانوی و لیسه را در لیسه های عبدالهادی داوی و لیسه ننگرهار به اتمام رسانید، بعد از دوره لیسه و سپری نمودن امتحان کانکور به پوهنځی انجنیری پوهنتون ننگرهار رشته سیول کامیاب ودر سال ۱۳۸۴از پوهنځی متذکره به درجه لیسانس فارغ گردید.
USADI –IRD, EU-WSP Int.,UNFAOسید محرم سادات بعد از فراغت منحیث انجنیر سیولومشاور تخنیکی درادارات ایفای وظیفه نموده است،موصوف در سال ۱۳۹۱ منحیث مشاور تخنیکی در ریاست عمومی امور شاروالی های آنوقت تقرر یافته که از دست آورد های موصوف میتوان از طرزالعمل تخنیکی ایمنی و صحت کارگران، رهنمود دیزاین محل دفن زباله های شهر، طرح انکشاف شهرهای افغانستان نام برد، موصوف منحیث یک کدر تخنیکی در جلسات و گرد همآیی های مهم که جهت تدوین و بازنگری قوانین و پالیس های سکتور شهری منجمله طرح جدید قانون شاروالی ها،طرح جدید قانون استملاک، طرح جدید قانون تنظیم امور زمینداری، قانون شهر سازی و مسکن، قانون آب، و پالیس به سازی ساحات غیر پلانی رول عمده و کلیدی داشته است. موصوف در سال ۱۳۹۵ بعد از سپری نمودن امتحان در پروسه سی بی آر، طی حکم شماره ۳۹۲۱ موْرخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۵ منحیث رییس تخنیکی و مسلکی معینیت شاروالی های اداره مستقل ارگانهای محلی تقرر گردیده و الی اکنون در بست متذکره ایفای وظیفه مینماید

 

دستاورد ها

Some content in menu 1.

 

چارت تشکیلاتی ریاست

چارت تشکیلاتی ریاست تخنیکی

وظایف ریاست:
طرح و ترتیب پلان کاری بخش مربوطه در مطابقت به پلان عمومی اداره جهت نیل به اهداف تعیین شده.
طرح و تطبیق خط مشی، پالیسیها، پروسیجر ها و پلاناسترتیژیک شاروالیها جهت تنظیم کلیه امور و عرضه خدمات مؤثر به اتباع کشور.

 • نظارت و مراقبت از چگونگی تطبیق اهداف، برنامه ها و اجراأت کاری بخش های تحت اثر غرض رسیدن به اهداف عمومی اداره.
 • انکشاف پالیسیها، مقررات و ستندرد های با کیفیت جهترشد و انکشاف اقتصادی، انکشاف و توسعه شهری، و خدمات شهری
 • حصول اطمینان از تطبیق پلانهای شهری و عرضه خدمات بهتر به شهروندانتوسط شاروالیها.
 • طرح وترتیب پالیسی ها و پلان های مشخص جهت توسعه ساحات مسکونی از طریق شاروالی های ولایات.
 • طرح پالیسی و طرزالعمل های مشخص بمنظور تنظیم و تطبیق پروژه های عایدزا جهت انکشاف اقتصادی شهرها .
 • طرح، تطبیق و انکشاف پالیسیها و طرزالعمل ها جهت ایجادهم اهنگی بین ادارات و شاروالی ها در تطبیق پلانهای شهری.
 • طرح و ترتیب پیشنهادات غرض غنامندی، انکشاف و تعدیل اسناد تقنینی شاروالیها در اوقات معین آن نظر به ضرورت.
 • ترویج و ترغیب فرهنگ مشارکتی و شهر نشینی در بین ساکنین شهر در ولایات و ولسوالیها.
 • جلب همکاری و معاونت مؤسسات دولتی و غیر دولتی غرض بلند بردن ظرفیت کاری کارکنان شاروالیها.
 • تأمین روابط حسنه با وزارت ها ادارات دولتی به منظور انسجام و پیشبرد هرچه بهتر امور سکتوری.
 • جلب حمایتسکتور خصوصی به شاروالیها جهت ایجاد و اعمار تسهیلات در شهرها
 • رهنمایی ، رهبری، نظارت و ارزیابی اجراآت شاروالی ها جهت منظم شدن هرچه بیشتر امور تخنیکی و سکتوریشاروالیها
 • ایجاد زمینه و میکانیزم ها برای شاروالی ها جهت بوجود آوردن زمینه شفافیتکاری شاروالیهادر تطبیق پروژه ها
 • اجرای سایر وظایف که از طرف مقاماتمطابق قوانین،مقررات واهداف اداره سپرده میشود.

 پلان های آینده ریاست 

پلان کاری سال ۱۳۹۸ ریاست