درباره ما

به تاسی از فرمان شماره ۷۳ مؤرخ ۸ سنبله سال ۱۳۸۶  اداره ارگانهای محلی ایجاد و شاروالیها نیز تحت اثر این اداره فعالیت شانرا تنظیم مینمایند. اداره ارگانهای محلی مسئولیت تقرر، تبدل و انفکاک شاروالان مراکز ولایات و ولسوالی ها را دارد الی زمانیکه شاروالان انتخابی گردند. شاروالی ها مکلف به ارایه گزارش به معینیت  شاروالیهای اداره ارگانهای محلی میباشند. صرفاً شاروالی کابل از این امر مستثنی است و به اداره امور ریاست جمهوری گزارش خود را ارایه میدارد

وظایف عمده معینیت شاروالیها قرار ذیل است:

 • حمایت شاروالیها در عرضه خدمات اساسی اجتماعی و اعمار زیرساختها
 • طرح و تدوین پالیسی ها، مقرره ها و قوانین شاروالیها
 • تسهیل در ترتیب پلانهای استراتیژی و انکشافی شاروالیها
 • نظارت و کنترول امور مالی شاروالیها
 • هماهنگی و سهیم نمودن سکتور خصوصی در رشد اجتماعی اقتصادی وضعیت شهروندان
 • افزونی بخشیدن اشتراک شهروندان در اخذ تصامیم شاروالیها
 • بهبود سیستم های مدیریتی شاروالیها
 • ارتقای ظرفیت کارمندان شاروالیها

کارمندان

.معینیت  شاروالیها توسط ۴۴ تن کارکن خدمات ملکی و ۱۳ تن متخصصان حمایوی مدیریت ګردیده و فعالیت مینماید 

نوع تقرر کارمندان ذکور کارمندان اناث مجموع
کارمندان خدمات ملکی 41 3 44
متخصصین حمایوی 10 3 13
مجموع 51 6 57

ساختار تشکیلاتی

معینیت شاروالیها دارای 4 ریاست و 10 آمریت ذیل میباشد:

ریاست عمومی حکومتداری شهری

 • ریاست سیستم سازی الکترونیکی شهری
  • آمریت توسعه دیتابیس
  • کارشناس ویب سایت
 • آمریت شوراها و هماهنگی برنامه ها 
 • آمریت تقنین و حقوق 
 • آمریت امور خواهر شهری و عضویت در سازمانهای شهری

 ریاست عواید، محاسبه و امور اداری شاروالیها

 • آمریت عواید و محاسبه
 • آمریت امور اداری شاروالیها
 • آمریت مدیریت مالی (IFMS)
 • آمریت صندوق وجهی شاروالی ها

 ریاست تخنیکی و مسلکی

 • آمریت خدمات شهری
 • آمریت پلانهای تفصیلی شهری
 • آمریت انکشاف اقتصادی
 • آمریت تطبیق چهار چوب انکشاف استراتیژیک