بیوگرافی معین شاروالیها

داکتر صبغت الله

داکتر صبغت الله در بخش حکومتداری مدرک ماستری را از کشور ایالات متحده امریکا بدست آورده است و همچنین به حیث رئیس عمومی بخش شهری برنامه ملی میثاق شهرندی ایفای وظیفه نموده است.