بورد مشورتی شاروالی

به اساس طرزالعمل بورد مشورتی شاروالی ها به منظور تنظیم امور مربوط به بورد مشورتی شاروالی، ایجاد و تقویت مشوره دهی در خصوص پلانگذاری، بودجه سازی و تطبیق برنامه های استراتیژیک به منظور ترویج، تعمیم و نهادینه سازی حکومتداری شهروند محور و بستر موثر برای بررسی مردمی از عملکرد شاروالی ایجاد می شود.

مطابق احکام طرزالعمل دوره کاری بوردهای مشورتی شاروالی ها دو سال بوده و دوره کاری رهبری(معاونین ومنشی ) یک سال بوده که بعد از تکمیل ایام متذکره مطابق احکام طرزالعمل  دوباره انتخاب میگردد

بورد های مشورتی در 33 شاروالی ولایتی و در 45 شاروالی ولسوالی ها ایجاد گردیده است که در روشنایی طرزالعمل آن تاالحال 26 شاروالی ولایتی باز تاسیس دوره سوم و در 14 شاروالی ولسوالی ها باز تاسیس دوره گردیده است. که در مجموع 78 بورد مشورتی در شاروالی ها ایجاد و فعال می باشند.

جهت معلومات مزید به لیست آتی مراجعه نمائید.

 

شماره

شاروالی

تاریخ ایجاد دوره اول

تاریخ ایجاد دوره دوم

تاریخ ایجاد دوره سوم

تعداد زنان تعداد مردان تعداد مجموعی

1

کندهار 1392/04/09 1395/06/01   4 42 46
2 مزارشریف 1392/02/16 1394/11/17 1397/03/02 4 32 36
3 هرات 1392/02/28 1395/02/28 1397/03/00 4 41 45
4 جلال آباد 1392/03/21 1394/12/16 1397/05/09 3 29 32
5 کندز 1393/02/31 1396/05/04   3 25 28
6 چاریکار 1392/02/12 1395/01/14 1397/05/23 4 20 24
7 مهترلام 1392/08/14 1392/01/15 1397/02/17 2 21 23
8 بازارک 1392/08/15 1395/08/18 1398/02/14 3 22 25
9 نیلی 1393/03/12 1395/11/16 1398/02/05 4 18 22
10 فیض آباد 1393/02/22 1396/12/27   4 22 26
11 ایبک 1392/09/07 1394/12/05 1397/03/05 4 13 17
12 بامیان 1393/03/14 1395/11/11 1397/12/26 6 20 26
13 پلخمری 1392/09/07 1394/12/12 1397/06/07 2 23 25
14 شبرغان 1392/09/25 1394/12/09 1397/02/25 4 17 21
15 میمنه 1392/09/23 1394/12/09 1397/03/21 4 33 37
16 فراه 1392/09/13 1395/05/20 1398/01/10 3 30 33
17 فیروزکوه 1392/09/13 1395/03/11 1397/04/14 3 16 19
18 قلعه نو 1392/09/13 1395/03/11 1397/04/13 2 22 24
19 زرنج 1392/09/10 1396/05/12   2 20 22
20 قلات   1395/08/22 1398/05/15 3 17 20
21 لشکرگاه 1392/01/09 1396/01/08 1398/04/05 4 30 34
22 اسعدآیاد 1392/08/13 1395/01/14 1397/02/11 2 20 22
23 خوست 1392/08/13 1396/01/31 1398/02/11 2 29 31
24 گردیز 1392/11/12 1395/03/16 1397/05/23 4 19 23
25 غزنی 1392/09/08 1395/07/10 1397/05/23 4 19 23
26 میدان شهر 1392/08/13 1395/01/18 1397/02/31 1 16 17
27 پل علم 1392/08/13 1395/03/06 1397/04/19 3 19 22
28 محمود راقی 1392/08/12 1395/12/22 1398/02/11 3 19 22
29 پارون   1395/09/10 1398/02/10 0 21 21
30 تالقان 1393/02/24 1396/12/14   4 20 24
31 سرپل 1392/09/06 1396/11/25   2 19 21
32 شرنه 1393/10/02 1395/02/12 1397/04/27 1 18 19
33 ترینکوت 1392/09/08 1397/02/13   1 19 20
34 حصه اول کوهستان 1395/08/10 1398/02/12   2 14 16
35 قرباغ 1395/09/30 1397/11/10   2 15 17
36 بلخ 1395/10/08 1397/11/14   3 18 21
37 سروبی 1395/12/10     2 12 14
38 جبل السراج 1396/01/19 1398/06/25   0 24 24
39 برکی برک 1396/02/04 1398/06/16   3 12 15
40 حصه دوم کوهستان 1396/02/13 1398/05/12   2 18 20
41 شکردره 1396/03/01     6 10 16
42 آقچه 1396/03/02 1398/04/03   1 12 13
43 خلم 1396/03/02 1398/04/05   2 23 25
44 سرخرود 1396/03/02 1398/04/16   1 16 17
45 پنجوایی 1396/02/24 1398/04/08   0 17 17
46 تورخم 1396/03/02 1398/04/19   0 16 16
47 کوهسان 1396/02/28     2 14 16
48 گذره 1396/03/22 1398/06/12   2 20 22
49 سپین بولدک 1396/04/27 1398/04/26   2 16 18
50 انجیل 1396/03/22 1398/06/04   6 17 23
51 تورغندی 1396/04/13     1 13 14
52 شیرخان بندر 1396/04/13     1 13 14
53 یکاولنگ 1396/06/27     2 10 12
54 اندخوی 1396/09/25     1 15 16
55 پنجاب 1396/09/21     7 7 14
56 قرغه یی 1396/09/27     7 23 30
57 دوه مندی 1396/09/27     0 17 17
58 سیدکرم 1396/12/27     0 13 13
59 میربجه کوت 1397/01/04     3 13 16
60 قرغان 1397/02/31     4 13 17
61 قیصار 1397/05/10     0 13 13
62 ورس 1397/04/26     5 11 16
63 خنجان 1397/06/08     0 16 16
64 ارگون 1397/06/24     0 13 13
65 کشم 1397/07/05     1 12 13
66 لعل و سرجنگل 1397/08/12     0 14 14
67 غوریان 1396/04/16     1 16 17
68 حضرت سلطان 1397/10/15     4 12 16
69 کامه 1397/12/02     3 18 21
70 امام صاحب 1397/12/29     3 22 25
71 خوگیانی 1398/02/30     3 15 18
72 نهرین 1398/03/04     2 15 17
73 نجراب 1398/04/04     6 15 21
74 چپرهار 1398/04/23     0 18 18
75 دوشی 1398/04/26     2 18 20
76 بگرام 1398/06/23     1 11 12
77 ارغنداب 1398/07/25     0 17 17
78 گرشک 1398/07/30     4 24 28
79 بندر حیرتان 1398/09/13     2 13 15
80 بتی کوت 1398/11/28     3 17 20
81 شولگره 1398/12/04     5 10 15
82 جاغوری 1399/06/16     3 12 15
83 بغلان مرکزی 1399/07/09     2 17 19
84 چهاردره 1399/08/04     2 14 16
85 شیرین تگاب 1399/08/12     1 14 15
86 خوست 1399/09/15     4 15 19
87 علی آباد 1399/09/17     1 14 15
88 چاه آب 1399/09/30     1 16 17