بورد مشورتی شاروالی

به تآسی از پالیسی های ریاست جمهوری اسلامی افغانستان به منظور ایجاد و تقویت روابط بین شاروالی ها و تسریع روند ظرفیت پروری جهت غرضه خدمات بهتر به شهروندان، شبکه شاروالی های ولایتی ایجاد می شود. که بر تقویت برنامه ها، تقسیم فشار بین شهر های بزرگ و کوچک و بهبود وضعیت زندگی شهروندان در ولسوالی ها، در قالب تبادل دانش و تجارب، گفتمان ها و کارگاه مشورتی راه اندازی می شود

به اساس پالیسی های ریاست جهموری اسلامی افغانستان ، ریاست عمومی حکومتداری شهری معینیت شاروالیها در زمینه ایجاد شبکه شاروالی های ولایتی، تاحال تعداد آتی شبکه شاروالی های ولایتی ایجاد شده است.

جهت معلومات مزید به جدول آتی مراجعه نمائید.

شماره

شبکه شاروالیها

تعداد شاروالیها شامل شبکه

تاریخ ایجاد

ملاحظات

1

هرات 17 1397/04/30  
2 کاپیسا 06 1397/05/08  
3 پروان 05 1397/04/02  
4 بلخ 05 1397/04/14  
5 خوست 09 1397/08/08  
6 ننگرهار 12 1397/09/20  
7 بغلان 13 1397/12/14  
8 کندز 07 1398/01/07  
9 لوگر 04 1398/02/01  
10 فاریاب 13 1398/02/04  
11 سمنگان 04 1398/03/04  
12 جوزجان 08 1398/03/26  
13 هلمند 07 1398/04/03  
14 پکتیا 04 1398/04/12  
15 بامیان 05 1398/04/24  
16 دایکندی 03 1398/05/08  
17 بادغیس 03 1398/05/08  
18 نیمروز 03 1398/07/20  

جدول ایجاد شبکه شاروالی های ولایتی