برنامه ملی میثاق شهروندی

 

برنامۀ ملی میثاق شهروندی

ccap logo

برنامۀ ملی میثاق شهروندی که از تاریخ 5 میزان سال 1395 آغاز گردیده است، بنیاد دورنمای تحقق خود کفایی برای دولت جمهوری اسلامی افغانستان میباشد. این برنامه، تعهد همکاری بین دولت افغانستان وهزاران قریۀ آن میباشد. برنامۀ ملی میثاق شهروندی یکی از تعهدات حکومت بوده تا خدمات ابتدائی را مطابق به اولویت بندی مردم در تمامی قریه ها و شهرهای افغانستان ارائه نماید. این برنامه بر اساس پلانگذاری و گزارش دهی مالی به سطح هرقریه متحد، ساخته شده است، مردم قریه اهداف انکشافی خویش را نظارت کرده، کیفیت خدمات ارایه شده را تحت نظارت داشته و شکایات خویش را به مقامات و جامعۀ مدنی گزارش می دهند. برنامۀ ملی میثاق شهروندی انکشاف همه شمول و حسابدهی را در تمامی سطوح حکومتداری بهبود می بخشد. برنامۀ ملی میثاق شهروندی صدای گروههای آسیب پذیر چون زنان، عودت کننده گان و فقرا می باشد و این نشان دهندۀ حضور مثبت حکومت افغانستان در مناطقیست که قبلا در آنجا عدم قانونیت و فقر حکم فرما بوده است.

برنامۀ ملی میثاق شهروندی برای اولین بار در سند پالیسی دولت افغانستان بنام «تحقق خود کفایی» معرفی گردیده است. افغانستان بیش از ۱۵ سال تجربۀ موفقانۀ انکشافی قریه ها را دارا بوده که برنامۀ همبستگی ملی از بارز ترین نمونه های آن است. علاوتاً برنامه های دولتی و غیر دولتی دیگری که با قریه ها همکاری داشته اند، نیزشامل این تجربه میشوند. این تجارب و همکاری موفقانه، برنامۀ ملی میثاق شهروندی را تقویت مینماید تا پروژه های انفرادی را به یک برنامۀ پایدار در سراسر کشور، مبدل نماید.

شوراهای انکشافی قریه ها:

 شوراهای انکشافی قریه ها در محراق توجه برنامۀ ملی میثاق شهروندی قرار دارند. این شورا ها در پلان گذاری، مذاکره و مدیریت سرمایه گزاری های انکشافی موظف اند. از طریق برنامۀ همبستگی ملی ۳۵۰۰۰ شورای انکشافی قریه در سراسر افغانستان ایجاد گردیده است. این شوراها تقریباً دو بیلیون دالر امریکایی را در پروژه های زیربنایی با حداوسط ۳۵٪ برگشت سرمایه (سودیکه از این سرمایه گزاری دوباره بدست آمده است) به مصرف رسانیده اند و تقریباً ۳۰٪ هزینه ها و نیروی کار را خود مردم قریه ها مهیا کرده اند که این خود، نشانه های اعتماد، محبوبیت و علاقه مندی مردم قریه را وانمود می کند. شوراها در مورد  مدیریت مالی، حفظ اسناد و مکاتیب، اصول اساسی شفافیت، مشارکت و حسابدهی  آموزش دیده اند. ارزیابی های مستقل مکرراً نشان داده است که هیچ پروژه یی به اندازۀ برنامۀ همبستگی ملی در ارایۀ خدمات مؤثر از لحاظ  قیمت و به مقیاس وسیع، در محلات روستایی که رسیدن به آنها دشوار بود،  رسیده نمیتواند.

 از طریق برنامۀ ملی میثاق شهروندی، شوراهای انکشافی قریه بصورت دموکراتیک انتخاب شده و برای تطبیق پروژه های ابتدائی انکشافی، آموزش داده می شوند. وجوۀ مالی برای پروژه ها مستقیماً از وزارت مالیه به حسابات بانکی هریک از شوراهای انکشافی قریه انتقال می یابد. درحالیکه وزارت احیأ و انکشاف دهات فعالیت های ساحات روستایی و ادارۀ مستقل ارگان های محلی، فعالیت های ساحات شهری را حمایت و نظارت می نمایند. شوراهای انکشافی قریه ها، تطبیق کنندۀ مستقیم پروژه ها در قریۀ خویش میباشند.

خدمات حداقل معیاری:

یکی از مواردی که برنامۀ ملی میثاق شهروندی را از برنامۀ همبستگی ملی متمایز می سازد؛ خدمات حداقل معیاری است. برخلاف برنامۀ همبستگی ملی، مردم قریه ها در برنامه ملی میثاق شهروندی دارای حداقل معیارهای تعیین و تعریف شده بوده و به خدمات ابتدائی دسترسی خواهند داشت. این خدمات از طرف مردم قریه نظارت گردیده و از طریق کارت های نمره دهی گزارش داده خواهند شد. خدماتیکه توسط برنامۀ ملی میثاق شهروندی ارائه می شوند، شامل موارد ذیل خواهند بود:

پاسخ به مشکلات مهاجرت:

برنامۀ ملی میثاق شهروندی درمناطقی که میزان بلند مهاجرین را دارا باشد؛ خدمات، اشتغال و زمینۀ مناسب استقرار مجدد را فراهم می نماید. میثاق شهروندی از مدل انکشاف عمومی و همه شمول استفاده می نماید. بدین معنی که عودت کننده گان، بیجا شده گان داخلی و مردم اصلی قریه از فعالیت های انکشافی سود خواهند برد. برای ارایۀ خدمات ابتدائی به عودت کننده گان، بیجاشده گان داخلی و مردم اصلی قریه، بودجۀ لازم از طرف برنامۀ ملی میثاق شهروندی فراهم خواهد شد تا اینکه از رقابت منفی بالای منابع، جلوگیری صورت گیرد. برنامۀ فرعی (وجوه نقدی برای حفظ و مراقبت و اعمار) که جزء برنامۀ ملی میثاق شهروندی میباشد، زمینۀ کار موسمی و اموری را که به تعداد زیاد کارکنان در یک وقت ضرورت دارند، برای بیشتر از یک بر سه حصۀ خانواده های قریه جات، با مدنظر گرفتن فقیرترین خانواده ها (در مناطقی که تعداد زیادی از عودت کننده گان و بیجاشده گان موجود اند) فراهم می نماید تا آنها بتوانند از این فرصت ها برای زندگی عادی شان در فصل های بیکاری و عاید کم استفاده کنند.

کاهش فقر:

برنامۀ ملی میثاق شهروندی از طریق استراتیژی های متعدد به عوامل فقر رسیده گی مینماید که هدف آن، نهادينه ساختن اقدام جمعی برای حصول اطمینان از استفادۀ تمام منابع روستایی (منابع بشری و اقتصادی) میباشد.

نخست، برنامۀ ملی میثاق شهروندی، تمام قریه را شامل یک پروسۀ تحلیل وتجزیه مینماید که در آن توزیع منابع در قریه ها، دسته های مختلف اجتماعی (ثروتمند، متوسط، فقیر و بسیار فقیر)، شناسایی موسم کار و مزد، گرسنگی موسمی و میکانیزم های مقابله با آن، و همچنان عواید و مصارف خانواده های فقیر مشخص میگردد. یافته های این تحلیل وتجزیه در جریان تهیه پلان انکشافی قریه، بررسی میشود تا اطمینان حاصل گردد که مسائل کلیدی در پلان های قریه در نظر گرفته میشوند.

دوم، برنامۀ ملی میثاق شهروندی، سیستم انتخابات برنامۀ همبستگی ملی را با ایجاد واحد های انتخاباتی در هر قریه بهتر ساخته  است که هر فرد به شمول اقشار در حاشیه قرار گرفتۀ قریه میتواننداز طریق واحد های انتخاباتی، نماینده گان خود (یک مرد و یک زن) را انتخاب نمایند.

سوم، در حال حاضر کمیته های فرعی هرشورای انکشافی قریه، شامل کمیته های زراعت، صحت، معارف، گروه های آسیب پذیر، محیط زیست و جوانان میباشند. کمیته های صحت و معارف مسؤولیت دارند تا تقاضا برای خدمات  صحت و معارف را ایجاد نمایند.

کمیته های زراعت و محیط زیست، منابع اقتصادی و بشری نهفته را فعال میسازند. به همین ترتیب دهاقین وظیفه دارند تا زمین های استفاده نا شده و کمتر استفاده شده و اینکه چگونه می توان از  این زمین ها به شکل خوبتر استفاده نمود، را شناسایی نمایند تا خانواده های فاقد زمین بتوانند جهت زرع محصولات به زمین های زراعتی دسترسی پیدا کنند. در حالیکه، مسؤولیت کمیته های مذکور، شناسایی و ارزیابی تمام منابع طبیعی و اینکه چگونه این منابع بطور مداوم به نفع خانواده های فقیر استفاده شوند، میباشد.

 چهارم، کمیته های فرعی انکشاف گروه های آسیب پذیر در هر قریه وظیفه دارند تا کمپاینی را جهت کاهش گرسنگی موسمی در میان آسیب پذیرترین گروه ها و خانواده های بسیار فقیر که طی هر سال کمبود مواد غذایی را تجربه کرده اند، راه اندازی نمایند. برنامۀ ملی میثاق شهروندی، ذخایر(بانک های)غله جات رادر روستا ها ایجاد می نماید. هدف آن بسیج خانواده های ثروتمند و متوسط، افراد دارای کسب و کار، مالکین زمین های زیاد و افرادی که رهسپار مناطق شهری (داخل و یا خارج از کشور) شده اند، میباشد تا آنها مواد غذایی فاسد ناشدنی (خام)، لباس، کمپل یا پول را جهت کمک منظم به حدود۱۰فیصد خانواده های بسیار فقیر فراهم کنند که در موسم های بیکاری و کم حاصلی نیازهای ابتدائی خود را برآورده ساخته بتوانند. بر علاوه، در مناطقی که عودت کننده گان / بی جاشده گان داخلی بیشتر میباشند، برنامۀ ملی میثاق شهروندی، وجوه مشابه را تا ۲۰۰۰ دالر امریکایی به آنعده شورا های انکشافی قریه ها که موفقانه ذخایرغله جات (بانک های غذایی) را ایجاد کرده اند، پرداخت مینماید.

بالاخره، برنامۀ ملی میثاق شهروندی بخاطر حمایت از مردم مالدار آسیب پذیر با نماینده گان مردم مالدار سراسر کشور کار خواهد کرد تا میکانیزمها و استراتیژی های مناسبی را غرض حمایت از مردم کوچی و نیمه مقیم ایجاد کنند. اخیراً نماینده گان کوچی ها از ۲۶ ولایت در یک ورکشاپ آموزشی توافق کردند که در ابتدا جلسات ماهانه و سپس جلسات سه ماهه را برگزار نموده و دراولین مرحله، نقشۀ مسیر های حرکت خود را تهیه نمایند تا از ماهیت  بین الوزارتی برنامه استفاده شده و برای آنها کلینیک های سیار، خدمات آموزشی (خصوصی) و خدمات کلیدی وترنری، برنامه ریزی گردد. فعالیت های بالقوه، شامل آموزش معلمان برای مردان و زنان کوچی میباشد تا اطمینان حاصل گردد، آنعده کودکانی که با خانواده های خود سفر میکنند، بتوانند در صنف ها و برنامه های آموزشی وترنری شرکت کنند و خدمات اولیه را برای مواشی خود فراهم نمایند. کوچی های نیمه مقیم، بخشی از پلان انکشافی قریه بوده واز طریق کمیته های مختلفی که در زمینۀ کاهش فقر کار می کنند به مشکلات آنهارسیده گی صورت میگیرد.

مالداری و زراعت:

هدف از پروژۀ زراعت و مالداری  قریه (CLAP) افزایش محصولات زراعتی و مالداری و بهبود مصؤونیت غذایی برای حدود ۱۷۰۰۰۰خانوادۀ روستایی در ولسوالی های منتخب ولایات کابل، پروان و لوگر میباشد. این پروژه همچنان اختلافات جندر را با بلند بردن سطح شرایط زندگی اجتماعی و اقتصادی زنان، کاهش میدهد. پروژۀ (CLAP) روی افزایش دارایی های تولیدی، مهارت ها، خدمات، تکنالوژی و فرصت های عایداتی خانواده های مورد نظرتمرکز می نماید. گروه های مورد نظر شامل دهاقین کم زمین و مالداران بی بضاعت، خانواده های فاقد زمین، زنان ، خانواده های به سرپرستی زنان، و کوچی های مستقر و درحال سفرمیباشند.   این پروژه شامل سه جزء ذیل میباشد:

(الف) انکشاف قریه: به شمول زیربناهای تولیدی و تقویت بنیادی: هدف این جزء، تقویت ظرفیت قریه ها، بوسیلۀ حمایت از زیربناهای کوچک بمنظور افزایش حاصلات زراعتی میباشد. همچنان ارتقای ظرفیت سازمان های  روستایی و ادارات حکومتی محلی، جهت رسیده گی به مسائل مربوط به مالکیت و پایداری را نیز به عهده دارد.

(ب) انکشاف مالداری و زراعت: هدف این جزء پروژه، کاهش فقر و افزایش مصؤونیت غذایی میباشد. دراین زمینه بیشتر تمرکز بالای خانواده های به سرپرستی زنان، گروه های آسیب پذیر و در حاشیه قرار گرفتۀ قریه ها میباشد و برای آنها شیوه ها و بسته های مناسب مالداری و زراعتی معرفی میشود و تا حدودی در زمینۀ انکشاف زنجیرۀ ارزش و اتصال آن به بازار های تجاری نیز پیشتیبانی صورت میگیرد.

(ج) مدیریت پروژه: حمایت از پالیسی و برنامۀ جوانان مسلکی: هدف این جزء بالا بردن سطح همآهنگی پروژه و ارائۀ پیشتیبانی تخنیکی به تیم حمایوی پروژه میباشد. این پروژه، هزینۀ برنامۀ جوانان مسلکی، وجوه حمایت از پالیسی و تسهیلات ویژۀ مالی را نیز تأمین میکند.

پروژۀ زراعت و مالداری قریه (CLAP) از سوی صندوق وجهی بین المللی توسعۀ زراعت (IFAD) تمویل و توسط وزارت زراعت، آبیاری و مالداری تطبیق می شود. وزارتخانه های زراعت، آبیاری و مالداری و احیأ و انکشاف دهات درین زمینه تفاهم نامه یی را به امضأ رسانیده اند که طبق آن، وزارت احیا و انکشاف دهات از طریق برنامۀ ملی میثاق شهروندی کمک تخنیکی را در جزء اول پروژۀ (CLAP)فراهم می کند.

خدمات حداقل معیاری:

یکی از مواردی که برنامۀ ملی میثاق شهروندی را از برنامۀ همبستگی ملی متمایز می سازد؛ خدمات حداقل معیاری است. برخلاف برنامۀ همبستگی ملی، مردم قریه ها در برنامه ملی میثاق شهروندی دارای حداقل معیارهای تعیین و تعریف شده بوده و به خدمات ابتدائی دسترسی خواهند داشت. این خدمات از طرف مردم قریه نظارت گردیده و از طریق کارت های نمره دهی گزارش داده خواهند شد. خدماتیکه توسط برنامۀ ملی میثاق شهروندی ارائه می شوند، شامل موارد ذیل خواهند بود:

حمایت پروژۀ کاسا- ۱۰۰۰

پروژۀ خط انتقال و تجارت برق آسیای مرکزی و آسیای جنوبی(کاسا-۱۰۰۰)یک پروژه متحول در دو حوزه میباشد. این پروژه فرصتی را جهت کاهش فقر در بعضی از فقیرترین نقاط جهان فراهم کرده، انرژی برق و رفاه را در کشور های قرغیزستان، تاجیکستان، افغانستان و پاکستان افزایش میدهد. پروژۀ (کاسا -۱۰۰۰) اولین پروژۀ تجارت برق بین چهار کشور در آسیای مرکزی و آسیای جنوبی بوده که براساس قرارداد های طویل المدت تجاری، ۱۳۰۰میگاوات برق را بین این چهار کشور همسایه، انتقال می دهد. این اولین گام در زمینۀ توسعۀ بازار برق منطقۀ آسیای مرکزی و آسیای جنوبی ((CASAREM خواهد بود.

طراحی پروژه (کاسا -۱۰۰۰) در افغانستان شامل یک برنامۀ حمایت از قریه (CSP)درمورد افراد و قریه های است که در عرض چهار کیلومتری و در طول ۵۶۲ کیلومتری مسیر خط انتقال واقع شده و تحت تأثیر قرار خواهند گرفت. پروژۀ حمایت از قریۀ کاسا به طور مستقیم وجوه مالی را به قریه ها کمک کرده تا زیرساخت های اقتصادی خود را تأمین نمایند و درین مورد اولویت به پروژه های سکتور برق داده خواهد شد. توقع می رود که شرایط مناسبی برای انتقال خط (کاسا -۱۰۰۰) ایجاد شود و در ضمن از پایداری پروژه های فرعی حمایت از قریه، اطمینان حاصل گردیده و نتایج انکشافی پروژه برای مردم فقیر روستایی رابه حد اکثر برساند.