ترجمه اسناد برای دفتر مرکزی پروژه میثاق شهروندی افغانستان

تاریخ نشر: Jul 23, 2018

تاريخ خاتمه: Jul 31, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:


جمهوری اسلامی افغانستان
اداره مستقل ارگان های محلی

برنامه میثاق شهروندی افغانستان

بخش تهیه و تدارک

 

 ترجمه اسناد برای دفتر مرکزی پروژه میثاق شهروندی افغانستان

 

         خریداری کوچک داخلی

 

درخواست برای نرخ دهی

 

 

دولت جمهوری اسلامی افغانستان کمک بلاغوض را از مجتمع انکشاف بین المللی برای مصارف پروژه مثاق شهروندی افغانستان بدست اورده است و قصد دارد که قسمت از این کمکها را غرض خریداری اجناس و خدمات  برای این پروژه  بمصرف برساند.

 

خریداری:  ترجمه اسناد برای دفتر مرکزی پروژه میثاق شهروندی افغانستان

 2. از شما احترامانه تقاضا مینمایم تا نرخهای سربسته  تانرا برای  خدمات داده شده ذیل مطابق مشخصات داده شده ترتیب نماید.

 

لطفا نرخهای تانرا به خدمات  داده شده در جدول فوق مطابق مشخصات داده شده ترتیب نمایید و همچنان نرخهای تان طبق مشخصات متذکره ارزیابی خواهد شد و قرارداد یا موافقتنامه خریداری به آن کمپنی داده خواهد شد که نازلترین نرخ را برای خدمات فوق الذکر تهیه کرده باشد، لطفآ کتلاک و یا معلومات کافی برای مودل و یا خدمات که نرخهای تانرا تهیه کرده اید ضمیمه و ارسال نمایید. ترجمه کلمات مطابق مشخصات ضمیمه این ITQ باشد

 

اسم کمپنی: متوجه باشید اگر اسم کمپنی به جای ذکر شده باشد (در مشخصات) صرف برای معلومات و  نوعیت خدمات میباشد. کمپنی ها میتوانند به هرمودل و یا ساخت کمپنی که مطابق مشخصات داده شده است نرخ های شان را تهیه نمایند.

پروسه خریداری مطابق قوانین بانک جهانی پیشبرده میشود.

              

5)

کمپنی های ذیعلاقه میتوانند جهت دریافت معلومات مزید به بخش تدارکات پروژه مثاق شهروندی افغانستان از ادرس ذیل در ساعت کاری از 9:00 صبح الی 2:00 بعد از ظهر بدست بیاورند.

                                                                                  

آخرین تاریخ تسلیمی آفرها 31 جولای 2018   الی ساعت 02:00 بعد از ظهر میباشد، همچنان هنگام تسلیمی آفر لطفـآ در ورق اخیر آفرخویش تاریخ را درج نموده، امضا وتاپه نماید درغیر آن صورت آفرها مسترد گردیده وقابل پزیریش نمیباشد.  البته ناگفته نماند که آفرهای سربسته تان را به ادرس فوق الذکر تسلیم نمایید

جهت معلومات مزید به شماره تیلفون و ایمیل آدرس ذیل به تماس شوید.613 786 786 93+ ،                                        

 

, Email: procurement.idlg@ccnpp.org , umarsultani.cc@dmm.org.af       

Mobile No: +93-0-786 786 613