پروژه تدارک خدمات انترنتی برای دفتر مرکزی و ولایتی برنامه ملی میثاق شهروندی

تاریخ نشر: Apr 03, 2019

تاريخ خاتمه: May 05, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

برنامه ملی میثاق شهروندی ریاست مستقل ارگان های محلی معینیت شاروالی هاازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید، تا در پروسه داوطلبی تدارک خدمات انترنتی  برای دفتر مرکزی و ولایتی اشتراک نموده وکاپی شرطنامه مربوط را به طور سافت از برنامه ملی میثاق شهروندی معینیت شاروالی ها  ریاست مستقل ارگان های محلی و یا از طریق ایمیل آدرس ذیل و هم چنان از سایت تدارکات ملی به دست آورده، آفر های خویش را طور سر بسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 02:00 بعد از ظهر مورخ 15 ثور 1398 ارائه نماید.