اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه خریداری بعضی لوارم برای بخش Communication

تاریخ نشر: Dec 23, 2018

تاريخ خاتمه: Jan 05, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

 

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

 

بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات و ماده 5.79 طرزالعمل بانک جهانی به اطلاع عموم رسانیده می شود که اداره تهیه وتدارکات برنامه ملی میثاق شهروندی معینیت شاروالی ها اداره مستقل ارگان های محلی در نظر دارد قرارداد پروژه خریداری بعضی لوازم برای بخش ((Communication دارای کود نمبر  CCNPP/ARTF/AF-IDLG-54642-GO-RFB/NCB-2018  را به شرکت محترم سریع گرافیکس دارای جواز نمبر D-23370 به قیمت مجموعی مبلغ  3,470,872 (سه میلیون و چهار صد و هفتاد هزار و هشت صد و هفتادو دو) افغانی اعطاء نماید.

 

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از  تاریخ نشر این اعلان الی 10 روز کاری طور کتبی توأم با دلایل آن به اداره تهیه و تدارکات برنامه ملی میثاق شهروندی معینیت شاروالی ها اداره مستقل ارگان های محلی طبق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

 

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.