صندوق شکایات برای دفاتر ولایات پروژه میثاق شهروندی افغانستان

تاریخ نشر: Jul 09, 2018

تاريخ خاتمه: Jul 16, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

جمهوری اسلامی افغانستان

اداره  ارگان های محلی

برنامه میثاق شهروندی افغانستان

بخش تهیه و تدارک

صندوق شکایات برای دفاتر ولایات پروژه میثاق شهروندی افغانستان

 

Item No

Item

اقلام

Specification

مشخصات

 

Supplier Specification

تاییدی مشخصات از طرف قرار دادی

Unit

واحد

QTY

مقدار

DDP Unit Price Afghani

قیمت فی واحد و انتفال به افغانی

DDP Total Price Afghani

قیمت مجموعی با انتفال به افغانی

 

 

1

Grievance Box

  1. Grievances Boxes must be steel 1 mm thickness.
  2. The Grievances boxes must be painted by one coat antirust & two coat of oil paint.
  3. The boxes should have a lockable door as per design.
  4. The boxes should install on the wall with bolt & plastic anchor.
  5. The boxes design is attached with this RFQ

 

 

Each

850

 

 

 

Total in Afghani

قیمت مجموعی به افغانی

Note:

All materials and goods should be Delivered safely and without delay. Before Installation and approval, the items should be approved by Technical and Grievance Departments. Including all the government Taxes

 

 

 

 

آدرس :  آمریت تهیه و تدارکات، برنامه ملی میثاق شهروندی، معینیت شاروالی ها، اداره مستقل ارگانهای محلی واقع شهرنو کوچه قصابی،   پهلوی مکتب چناق قلعه.

 

تاریخ بازگشائی آفر ها: 15  برج  سرطان 1397 به ساعت 2:00  بعد از ظهر میباشد و مجلس قبل از دواطلبی هم دایر میگردد که تاریخ و زمان آن در شرطنامه درج میباشد.

 

جهت معلومات مزید به شماره تیلفون و ایمیل آدرس ذیل به تماس شوید.613 786 786 93+ ،                                        

 

Email: procurement.idlg@ccnpp.org , umarsultani.cc@dmm.org.af