وسایل مورد ضرورت دفاتر برای پروژه میثاق شهروندی افغانستان

تاریخ نشر: Jul 22, 2018

تاريخ خاتمه: Jul 31, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

جمهوری اسلامی افغانستان

اداره مستقل ارگان های محلی

برنامه میثاق شهروندی افغانستان

بخش تهیه و تدارک

 

         خریداری کوچک داخلی

درخواست برای نرخ دهی

 

وسایل مورد ضرورت دفاتر برای پروژه میثاق شهروندی افغانستان

 

  1. لطفا نرخهای تانرا به خدمات  داده شده در جدول فوق مطابق مشخصات داده شده ترتیب نمایید و همچنان نرخهای تان طبق مشخصات متذکره ارزیابی خواهد شد و قرارداد یا موافقتنامه خریداری به آن کمپنی داده خواهد شد که نازلترین نرخ را برای جنس فوق الذکر تهیه کرده باشد، لطفآ کتلاک و یا معلومات کافی برای مودل و یا خدمات که نرخهای تانرا تهیه کرده اید ضمیمه و ارسال نمایید.

اسم کمپنی: متوجه باشید اگر اسم کمپنی به جای ذکر شده باشد (در مشخصات) صرف برای معلومات و  نوعیت جنس میباشد. کمپنی ها میتوانند به هرمودل و یا ساخت کمپنی که مطابق مشخصات داده شده است نرخ های شان را تهیه نمایند.

  پروسه خریداری مطابق قوانین بانک جهانی پیشبرده میشود.     

کمپنی های ذیعلاقه میتوانند جهت دریافت معلومات مزید به بخش تدارکات پروژه مثاق شهروندی افغانستان از ادرس ذیل در ساعت کاری از 9:00 صبح الی 2:00 بعد از ظهر بدست بیاورند.

                                        اداره مستقل ارگان های محلی

Qasabi   road, Shahr-e Naw Kabul Afghanistanچهار راهی آریانا سرک عمومی سفارت آلمان، کابل افغانستان    Mobile No: +93-0-786 786 613                                                         

Email Add:  procurement.idlg@ccnpp.org

                                                                   

آخرین تاریخ تسلیمی آفرها 31 –July- 2018   الی ساعت 02:00 بعد از ظهر میباشد، همچنان هنگام تسلیمی آفر لطفـآ در ورق اخیر آفرخویش تاریخ را درج نموده، امضا وتاپه نماید درغیر آن صورت آفرها مسترد گردیده وقابل پزیریش نمیباشد.  البته ناگفته نماند که آفرهای سربسته تان را به ادرس فوق الذکر تسلیم نمایید.

    انتقالات: قراردادی مکلف است برای انتقال محفوظ، بارکردن و پائین کردن اموال بیدون کدام خساره را به مدت 30 روز بعد از تصدیق نمودن امر خریداری به آدرس فوق الذکرتسلیم نماید، و درصورت تسلیم ننمودن جنس به وقت وزمان معین آن طبق قانون تدارکات عامه از قرار فی روز 0.05 % از مجموعی قرارداد باید جریمه بپردازد.