پروسه تدارکاتی به کرایه گرفتن وسیله نقلیه کرولای سیدان مدل 2010 یا بالاتر برای برنامه ملی میثاق شهروندی

تاریخ نشر: May 08, 2018

تاريخ خاتمه: May 30, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

 
نمبر IFB : CCNPP/IDLG/ARTF/NCP/IOC-10-2018
 
ناریخ نشر: 18 ثور 1397
 
ناریخ ملاقات قبل از داوطلبی : 3 جوزا 1397، 10 صبح
 
تلریخ انقضا : 9 جوزا 1397، 11 صبح