قرارداد پروژه تدارک خریداری فرنیچر برای دفتر مرکزی کابل و ولایات

تاریخ نشر: Dec 25, 2018

تاريخ خاتمه: Jan 05, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

 

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

 

بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات و ماده 5.79 طرزالعمل بانک جهانی به اطلاع عموم رسانیده می شود که اداره تهیه وتدارکات برنامه ملی میثاق شهروندی معینیت شاروالی ها اداره مستقل ارگان های محلی در نظر داردقرارداد پروژه تدارک  خریداری فرنیچر برای دفتر مرکزی کابل و ولایات دارای کود نمبر CCNPP/ARTF/AF-IDLG-73792-GO-RFB/NCB-2018 را به شرکت محترم کرستال فرنیچرلمتد دارای جواز نمبر D-0101-4457 به قیمت مجموعی مبلغ  3,825,000 (سه میلیون و هشت صد و بیست و پنج هزار) افغانی اعطاء نماید .

 

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از  تاریخ نشر این اعلان الی 10 روز کاری طور کتبی توأم با دلایل آن به اداره تهیه وتدارکات برنامه ملی میثاق شهروندی معینیت شاروالی ها اداره مستقل ارگان های محلی طبق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

 

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.