قرارداد پروژه خریداری خدمات انترنتی برای دفتر مرکزی و ولایتی

تاریخ نشر: Jun 18, 2019

تاريخ خاتمه: Jul 02, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

 

تاریخ صدور - 18 جون 2019

 

بدینوسیله به تاسی از فقره دوم ماده چهل و سوم قانون تدارکات و ماده 5.79 طرزالعمل بانک جهانی به اطلاع عموم داوطلبان رسانیده میشود که برنامه ملی میثاق شهروندی معینیت شاروالی ها ریاست مستقل ارگان های محلی در نظر دارد تا قرارداد پروژه خریداری خدمات انترنتی برای دفتر مرکزی و ولایتی دارای کود نمبر IDLG/DMM/ARTF/CCNPP/NCB/G.3-2019 را به شرکت محترم خدمات انترنتی افغانی سایبر دارانده جواز نمبر D-35343 - به قیمت مجموعی مبلغ  4,530,000 (چهار میلیون و پنج صد و سی هزار) افغانی اعطاء نماید .

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی چهارده (14) روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به برنامه ملی میثاق شهروندی معینیت شاروالی ها ریاست مستقل ارگان های محلی واقع چهارائی انصاری سرک کلوله پشته کوچه اول شهر نو کابل، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.