تهیه خدمات غیر مشورتی برای کرایه گیری 3 عراده موتر های تیز رفتار Corolla Sedan model 2005 / 2007 برای دفتر ولایتی برنامه ملی میثاق شهروندی شهر مزار شریف

تاریخ نشر: Jun 20, 2018

تاريخ خاتمه: Jun 29, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

 

اعلان برای تهیه خدمات مشورتی

شماره دعوینامه : CCNPP/IDLG/ARTF/ITQ/IOC-10.3-2018

 

 تهیه خدمات غیر مشورتی برای کرایه گیری 3 عراده موتر های تیز رفتار Corolla Sedan model 2005 / 2007 برای دفتر ولایتی برنامه ملی میثاق شهروندی شهر مزار شریف

تاریخ نشر: 15 جوزا 1397

تاریخ انقضا :8 سرطان 1397، 2 بعد از ظهر