پروژه کرایه گیری وسایط کرولا و هایس بس برای دفتر مرکزی و ولایتی برنامه ملی میثاق شهروندی

تاریخ نشر: Feb 26, 2019

تاريخ خاتمه: Mar 27, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

 

اعلان دعوت به داوطلبی

تاریخ:  7 حوت 1397

عنوان: پروژه کرایه گیری وسایط کرولا و هایس بس برای دفتر مرکزی و ولایتی برنامه ملی میثاق شهروندی

 

IDLG/DMM/CCNPP/NCB/IOC.No-19 شماره دعوتنامه داوطلبی:

 

برنامه ملی میثاق شهروندی ریاست مستقل ارگان های محلی معینیت شاروالی هاازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید، تا در پروسه داوطلبی کرایه گیری وسایط کرولا و هایس بس برای دفتر مرکزی و ولایتی اشتراک نموده وکاپی شرطنامه مربوط را به طور سافت از برنامه ملی میثاق شهروندی ریاست مستقل ارگان های محلی و یا از طریق ایمیل آدرس ذیل و هم چنان از سایت تدارکات ملی به دست آورده، آفر های خویش را طور سر بسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 02:00 بعد از ظهر مورخ 07 حمل 1398 ارائه نماید.

تضمین آفر به شکل تضمین بانکی مبلغ 500,000  پنج صد هزارافغانی و جلسه آفر گشایی به ساعت 2:00 بعد از ظهر 07 حمل 1398 در صالون کنفرانس برنامه ملی میثاق شهروندی ریاست مستقل ارگان های محلی معینیت شاروالی ها تدویر میگردد.

نوت: (1) : پول نقد به عنوان تضمین آفر پذیرفته نمیشود.

ایمیل آدرس: u.sultani@ccnpp.org  a.nooragha@ccnpp.org l

شماره تیلیفون: 0093(0)777867483