پروژه کرایه گیری یک باب تعمیر برای دفتر برنامه سرمایه گزاری شهری، معینیت شاروالی ها، اداره مستقل ارگانهای محلی

تاریخ نشر: Mar 19, 2019

تاريخ خاتمه: Apr 10, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

برنامه سرمایه گزاری شهری ریاست مستقل ارگان های محلی معینیت شاروالی هاازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید، تا در پروسه داوطلبی پروژه کرایه گیری یک باب تعمیر برای دفتر برنامه سرمایه گزاری شهری، معینیت شاروالی ها، اداره مستقل ارگانهای محلی اشتراک نموده وکاپی شرطنامه مربوط را به طور سافت از برنامه سرمایه گزاری شهری معینیت شاروالی ها و یا از طریق ایمیل آدرس ذیل و هم چنان از سایت تدارکات ملی به دست آورده، آفر های خویش را طور سر بسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 02:00 بعد از ظهر مورخ 21 حمل 1398 ارائه نماید.

جلسه آفر گشایی به ساعت 2:00 بعد از ظهر 21 حمل 1398 در صالون کنفرانس سرمایه گزاری شهری ریاست مستقل ارگان های محلی معینیت شاروالی ها تدویر میگردد.