قرارداد پروژه کرایه گیری موتر های کرولا و هایس بس برای دفتر مرکزی و ولایتی دارای

تاریخ نشر: Apr 17, 2019

تاريخ خاتمه: Apr 23, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

 

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

 

تاریخ صدور - 28 حمل 1398

 

بدینوسیله به تاسی از فقره ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم داوطلبان رسانیده میشود که برنامه ملی میثاق شهروندی معینیت شاروالی ها ریاست مستقل ارگان های محلی در نظر دارد تا قرارداد پروژه کرایه گیری موتر های کرولا و هایس بس برای دفتر مرکزی و ولایتی دارای کود نمبر IDLG/DMM/CCNPP/NCB/IOC.No-19 را به شرکت محترم خدمات کرایه دهی وسایط رحمت زلمی دارانده جواز نمبر D-32377 - به قیمت مجموعی مبلغ  15,921,999.48 (پانزده میلیون و نه صد و بیست و یک هزار و نه صد و نود و نه اعشاریه چهل و هشت) افغانی اعطاء نماید .

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به برنامه ملی میثاق شهروندی معینیت شاروالی ها ریاست مستقل ارگان های محلی واقع چهارائی انصاری سرک کلوله پشته کوچه اول شهر نو کابل، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.