پروژه خریداری طراحی، توسعه و دیزاین 8 ویب سایت برای شاروالی های ( کندز، خوست، نیلی، بامیان، شرنه، نیمروز، محمود راقی و بازارک)

تاریخ نشر: Aug 01, 2019

تاريخ خاتمه: Aug 24, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

پروژه خریداری طراحی، توسعه و دیزاین 8 ویب سایت برای شاروالی های ( کندز، خوست، نیلی، بامیان، شرنه، نیمروز، محمود راقی و بازارک)

 

تاریخ نشر:  10 , اسد 1398

تاریخ ختم:  02, سنبله  1398

شماره دعوتنامه دواطلبی: IDLG/DMM/LOGO/2019/AWP

جهت دریافت اعلان دعوت به دواطلبی به لینک آتی مراجعه نمائید.

اعلان دعوت به دواطلبی