قرارداد پروژه کرایه گیری یک باب تعمیر برای دفتر ساحوی ولایت هرات

تاریخ نشر: May 16, 2019

تاريخ خاتمه: May 24, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

 

تاریخ صدور - 25 ثور 1398

 

بدینوسیله به تاسی از فقره ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم داوطلبان رسانیده میشود که برنامه اشتغالزائی معینیت شاروالی ها ریاست مستقل ارگان های محلی در نظر دارد تا قرارداد پروژه کرایه گیری یک باب تعمیر برای دفتر ساحوی ولایت هرات دارای کود نمبر IDLG/DMM/EZ-Kar/NCB/IOC.No-01 را به شرکت محترم رهنمای محترم غلام رسول حسین زاده دارانده جواز نمبر 203 - به قیمت مجموعی مبلغ  840,000 (هشت صد و چهل هزار) افغانی اعطاء نماید .

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به برنامه اشتغالزائی معینیت شاروالی ها ریاست مستقل ارگان های محلی واقع چهارائی انصاری سرک کلوله پشته کوچه اول شهر نو کابل، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .