قرارداد پروژه خریداری لوازم تکنالوژی معلوماتی

تاریخ نشر: Jan 20, 2019

تاريخ خاتمه: Feb 02, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

 

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

 

بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات و ماده 5.79 طرزالعمل بانک جهانی به اطلاع عموم رسانیده می شود که اداره تهیه وتدارکات برنامه ملی میثاق شهروندی معینیت شاروالی ها ریاست مستقل ارگان های محلی در نظر دارد قرارداد پروژه خریداری لوازم تکنالوژی معلوماتی را دارای کود نمبر IFB NO:CCNPP-ARTF-AF-/IDLG- 73781-GO-RFB-ICB-13-2018   به شرکت محترم خدمات تخنیکی سمارت گروپ دارای جواز نمبر D-39047 به قیمت مجموعی مبلغ  20,774,800 (بیست میلیون و هفت صد و هفتاد و چهار هزار و هشت صد )افغانی اعطاء نماید .

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از  تاریخ نشر این اعلان الی 14 روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به اداره تهیه وتدارکات برنامه ملی میثاق شهروندی معینیت شاروالی ها ریاست مستقل ارگان های محلی طبق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد