قرارداد پروژه خریداری جنراتور ها

تاریخ نشر: Jan 08, 2019

تاريخ خاتمه: Jan 21, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

 

بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات و ماده 5.79 طرزالعمل بانک جهانی به اطلاع عموم رسانیده می شود که اداره تهیه وتدارکات برنامه ملی میثاق شهروندی معینیت شاروالی ها ریاست مستقل ارگان های محلی در نظر دارد قرارداد پروژه خریداری جنراتور ها  را دارای کود نمبر IFB NO:CCNPP-ARTF-AF-/IDLG- G-55908-GO-RFB-NCB-2018   را به شرکت محترم جبیلی برادرز لمیتد دارای جواز نمبر # 9716 به قیمت مجموعی مبلغ  4,495,229 (چهار میلیون و چهار صد و نود و پنج هزار و دو صد و بیست و نه)افغانی اعطاء نماید .

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از  تاریخ نشر این اعلان الی 14 روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به اداره تهیه وتدارکات برنامه ملی میثاق شهروندی معینیت شاروالی ها ریاست مستقل ارگان های محلی طبق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.