داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
قرارداد پروژه کرایه گیری یک باب تعمیر برای دفتر ساحوی ولایت هرات
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تاریخ صدور - 25 ثور 1398 بدینوسیله به تاسی از فقره ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم داوطلبان رسانیده میشود که برنامه اشتغالزائی معینیت شاروالی ها ریاست مستقل ارگان های محلی در نظر دارد تا...
May 16, 2019 May 24, 2019
قرارداد پروژه کرایه گیری موتر های کرولا و هایس بس برای دفتر مرکزی و ولایتی دارای
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تاریخ صدور - 28 حمل 1398 بدینوسیله به تاسی از فقره ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم داوطلبان رسانیده میشود که برنامه ملی میثاق شهروندی معینیت شاروالی ها ریاست مستقل ارگان های محلی در...
Apr 17, 2019 Apr 23, 2019
پروشه کرایه گیری یک باب تعویر برای دفتر ساحوی والیت کندهار برناهه اشتغالسائی، هعینیت شاروالی ها، اداره هستقل ارگانهای هحلی
Apr 09, 2019 May 14, 2019
پروشه کرایه گیری یک باب تعویر برای دفتر ساحوی والیت هرات برناهه اشتغالسائی، هعینیت شاروالی ها، اداره هستقل ارگانهای هحلی
Apr 09, 2019 May 01, 2019
پروژه تدارک خدمات انترنتی برای دفتر مرکزی و ولایتی برنامه ملی میثاق شهروندی
برنامه ملی میثاق شهروندی ریاست مستقل ارگان های محلی معینیت شاروالی هاازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید، تا در پروسه داوطلبی تدارک خدمات انترنتی برای دفتر مرکزی و ولایتی اشتراک نموده وکاپی شرطنامه مربوط را به طور سافت از برنامه ملی میثاق...
Apr 03, 2019 May 05, 2019
پروژه کرایه گیری یک باب تعمیر برای دفتر برنامه سرمایه گزاری شهری، معینیت شاروالی ها، اداره مستقل ارگانهای محلی
برنامه سرمایه گزاری شهری ریاست مستقل ارگان های محلی معینیت شاروالی هاازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید، تا در پروسه داوطلبی پروژه کرایه گیری یک باب تعمیر برای دفتر برنامه سرمایه گزاری شهری، معینیت شاروالی ها، اداره مستقل ارگانهای محلی...
Mar 19, 2019 Apr 10, 2019
پروژه کرایه گیری وسایط کرولا و هایس بس برای دفتر مرکزی و ولایتی برنامه ملی میثاق شهروندی
اعلان دعوت به داوطلبی تاریخ: 7 حوت 1397 عنوان: پروژه کرایه گیری وسایط کرولا و هایس بس برای دفتر مرکزی و ولایتی برنامه ملی میثاق شهروندی IDLG/DMM/CCNPP/NCB/IOC.No-19 شماره دعوتنامه داوطلبی: برنامه ملی میثاق...
Feb 26, 2019 Mar 27, 2019
تدارک وسایل تکنالوژی معلوماتی و غرض نصب انترنت و server در تعیمر جدید
تدارک وسایل تکنالوژی معلوماتی و غرض نصب انترنت و server در تعیمر جدید
Jan 28, 2019 Feb 04, 2019
قرارداد پروژه خریداری لوازم تکنالوژی معلوماتی
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات و ماده 5.79 طرزالعمل بانک جهانی به اطلاع عموم رسانیده می شود که اداره تهیه وتدارکات برنامه ملی میثاق شهروندی معینیت شاروالی ها ریاست مستقل ارگان...
Jan 20, 2019 Feb 02, 2019
قرارداد پروژه خریداری جنراتور ها
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات و ماده 5.79 طرزالعمل بانک جهانی به اطلاع عموم رسانیده می شود که اداره تهیه وتدارکات برنامه ملی میثاق شهروندی معینیت شاروالی ها ریاست مستقل ارگان های...
Jan 08, 2019 Jan 21, 2019
صفحه 1 از 2
قبل12بعد